Terug naar boven

Missie, visie en strategie

In het verslagjaar hebben we onze strategie voor de komende jaren definitief vastgesteld en verder uitgewerkt. We gebruiken KPI’s die het realiseren van onze doelen concreet en meetbaar maken. Op een aantal deel­strategieën is voortgang geboekt, maar er waren ook belangrijke aandachtspunten. 

3.4.1 Onze missie

Samen bouwen aan goed pensioen is de missie van ABP. Wij geloven in de kracht van collectiviteit en solidariteit, zowel voor het benutten van schaalvoordeel als het delen van pech en geluk. De 3 miljoen deelnemers die bij ons pensioen opbouwen, zijn onze opdrachtgevers en onze klanten tegelijk. Samen met hen en de circa 3.600 aangesloten werkgevers bouwen wij aan goede pensioendienstverlening. Met persoonlijk inzicht en handelingsperspectief op belangrijke levensmomenten, die vaak ook een keuzemoment betekenen voor het pensioen. 

 

Voor het verwezenlijken van onze missie zijn drie kernwaarden cruciaal:

  • we zijn betrokken bij iedere deelnemer;
  • we zijn deskundig;
  • we werken duurzaam.
 

Deze kernwaarden zijn verankerd in onze jaarplannen en beleidsdocumenten.

3.4.2 Visie en strategische doelstellingen

Ons uiteindelijke doel is dat deelnemers en werkgevers bij ABP willen horen. Dit willen we bereiken door:

  • samen met deelnemers en werkgevers te bouwen aan goede dienstverlening;
  • samen met sociale partners te bouwen aan pensioen als een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde;
  • samen met de samenleving te bouwen aan een goed pensioen voor de toekomst.

Missie, visie en strategische doestellingen komen samen in onze strategische routekaart.

Change layout to 1 column

3.4.3 Voortgang in 2019

In het verslagjaar is op de meeste deelstrategieën voortgang geboekt, daarnaast waren er ook belangrijke aandachtspunten. Deze resultaten en aandachtspunten worden in de hoofdstukken hierna uitgebreider toegelicht. 

Change layout to 1 column

Belangrijke resultaten in 2019

     
Resultaat Toelichting Deelstrategie
Herzienings- en terugbetalingsbeleid aangepast Naar aanleiding van ontdekte fouten in de administratie heeft ABP nieuw, soepeler herzienings- en terugbetalingsbeleid vastgesteld, op basis van de waarden die wij hebben benoemd voor onze deelnemers. 1 en 3
     
Deelnemers die recht hebben op AOP actief benaderd Dankzij verbeterde data-analyse hebben we ontdekt dat circa 16.000 deelnemers recht hebben op arbeidsongeschiktheidspensioen, terwijl zij daar nog geen gebruik van maken. De aanvraagprocedure is duidelijker gemaakt. 1 en 3
     
Helder Overzicht en Inzicht ontwikkeld Om deelnemers meer inzicht en handelingsperspectief te geven is in 2019 een pilot gedaan met een nieuw instrument voor financiële planning: Helder Overzicht & Inzicht. 1
     
Nieuw klachtenproces ingericht Het nieuwe proces voor bezwaren en klachten is transparanter, toegankelijker en eenvoudiger gemaakt. 1, 8 en 9
     
Beleid Duurzaam en Verantwoord Beleggen 2020-2024 vastgesteld In nauwe samenspraak met deelnemers en stakeholders hebben we nieuw beleid opgesteld voor duurzaam en verantwoord beleggen. 2
     
Akkoord pensioenregeling militairen Na een lang en intensief traject is in 2019 een akkoord bereikt over de vereenvoudiging van de pensioenregeling voor militairen. 1 en 3
     
Integrale risicorapportage in gebruik genomen Ons risicomanagement is verbeterd dankzij het in samenhang benaderen en rapporteren van de verschillende risico’s waar wij mee te maken hebben. 7, 8 en 9
     
Bijdrage geleverd aan pensioenakkoord ABP heeft in het verslagjaar actief meegedacht met de verdere uitwerking van het bereikte pensioenakkoord 5 en 6
     
     
 

Belangrijke actiepunten

     
Actiepunt Toelichting Deelstrategie
Klanttevredenheid De negatieve NPS-score blijft achter bij onze ambities. Missie
     
De financiële positie van het fonds In 2019 is de financiële positie van ABP verder verslechterd. Hierdoor is ook de indexatie-achterstand verder opgelopen. 1, 2, 3 en 4
     
Structurele verbeteringen in het herstellen van administratieve fouten Het verbeterde inzicht in de administratie zal ervoor zorgen dat er meer fouten worden opgespoord. De lessen die we in 2019 hebben geleerd, willen we op een structurele manier borgen in onze processen. 1, 3, 7 en 9
     
Vereenvoudiging middelloonregeling In 2019 is de vereenvoudiging van de middelloonregeling achtergebleven bij de ambitie. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor 2020; vereenvoudiging van de communicatie hoort hierbij. 3 en 9
     
Insluitingsbeleid beleggingen transparanter maken In 2019 zijn stappen gezet om het insluitingsbeleid van bedrijven waarin wij beleggen verder te verhelderen, maar dit kan nog verder worden verbeterd. Hier blijven we aan werken. 1 en 6
     
Efficiency vermogensbeheer verbeteren Omdat het vermogensbeheer gepaard gaat met relatief hoge kosten, zetten wij de verschuiving in gang om het vermogensbeheer in eigen beheer door APG te laten doen waar dat kan. De stappen die in 2019 zijn gezet zijn een goed vertrekpunt om hieraan verder invulling te geven. 2 en 8
     
Noodzaak nieuw pensioenstelsel Vanuit ABP zullen we ons blijven inzetten om te komen tot een passend en voor onze deelnemers zo goed mogelijk nieuw pensioencontract. 4, 5 en 6
     
     
 

3.4.4

Naast Deelnemerkompas ook Werkgeverkompas in gebruik
2019 was het eerste volledige kalenderjaar dat wij het Deelnemerkompas hebben gebruikt. Dit kompas is bedoeld als praktisch hulpmiddel voor zowel ABP als APG om in de hectiek van alledag zo goed mogelijk de focus te houden op de deelnemer. Het Deelnemerkompas zorgt in de praktijk ook voor gelijkgerichtheid van ABP en APG. In 2019 is volgens dezelfde opzet een Werkgeverkompas opgesteld, in nauwe samenspraak met werkgevers. Voor beide kompasssen geldt dat ze steeds meer worden gebruikt en toegepast. Toch blijft het een uitdaging om het effect ervan daadwerkelijk zichtbaar te maken voor deelnemers en werkgevers. Zeker nog niet alles gaat goed, zo hebben we in 2019 opnieuw gemerkt. Maar ook bij de evaluatie van dingen die fout gaan, gebruiken wij de twee kompassen, om de geleerde lessen te kunnen vertalen in structurele verbeteringen voor onze twee belangrijkste doelgroepen.