Terug naar boven

In contact met stakeholders

ABP heeft in het verslagjaar regelmatig gecommuniceerd met werkgevers en belangrijke secundaire stakeholders over actuele relevante onderwerpen. Als bestuur vinden wij het belangrijk en waardevol om waar mogelijk ook persoonlijk met hen in gesprek te gaan.

3.9.1 Werkgevers

In gesprek

In het verslagjaar is ABP regelmatig in gesprek gegaan met werkgevers - naast deelnemers een primaire doelgroep van het fonds. Zo is een aantal bestuursleden een dag of dagdeel meegegaan met de relatiemanagers van ABP. Zij hebben onder andere onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs en het hbo bezocht. In de dialoog met werkgevers proberen wij zoveel mogelijk aan te haken bij voor hen relevante thema’s, zoals pensioenbewustzijn, duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit.
In november heeft ABP in drie grote bijeenkomsten werkgevers bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rondom pensioenen en ABP. Wij hebben onder meer een toelichting gegeven op de actuele financiële positie, de wijzigingen in de pensioenregeling voor 2020, de financiële situatie van het fonds en ons beleggingsbeleid. Maar ook over sector-brede onderwerpen zoals het nieuwe pensioencontract en de AOW-leeftijd die minder snel stijgt.

Relatie-evenement 'Reset van pensioen'

ABP organiseert jaarlijks een relatiebijeenkomst voor verschillende stakeholders binnen de overheids- en onderwijssector, waar ABP relevante ontwikkelingen toelicht. Het doel van het evenement is om kennis te delen en op een inspirerende manier samen verder te bouwen aan goed pensioen. Het thema van 2019 was 'Reset van pensioen. Op weg naar gelukkige deelnemers.' Met vertegenwoordigers van de overheids- en onderwijssectoren, de grote werkgevers en andere belangrijke en relevante betrokkenen voor ABP, zoals de toezichthouders, overheid, wetenschap, andere pensioenfondsen, maatschappelijke organisaties, politieke woordvoerders en ook interne gremia zoals het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht, hebben we onder andere gesproken over de urgentie van een passend nieuw pensioencontract en het verandervermogen van pensioenfondsen. Het evenement werd beoordeeld met een 7,4 (2018: 7,6).

Pensioenambassadeurs

In 2019 heeft ABP een aantal terugkomdagen georganiseerd voor pensioenambassadeurs. Dit zijn (meestal HR-)professionals die werkzaam zijn bij werkgevers die aangesloten zijn bij ABP en uitgebreide pensioenkennis hebben. Ook bestuursleden waren aanwezig bij deze dagen. We hebben geluisterd naar de ervaringen van de pensioenambassadeurs: wat gaat goed, wat kan beter? Ook hebben we vragen beantwoord en samen gesproken over actuele onderwerpen en thema’s.

Kennisoverdracht

Het aantal gebruikers van de ABP Pensioen Academie, de online leeromgeving van ABP, steeg in 2019 met 43%. In 2019 kwamen er twee nieuwe verdiepingsmodules over pensioen en de partner bij: een over pensioen bij overlijden, de andere over pensioen bij uit elkaar gaan. Net als de andere modules zijn deze modules ontwikkeld samen met ons werkgeverspanel. Het doel van de ABP Pensioen Academie is om werkgevers te helpen sneller en makkelijker pensioenvragen van werknemers te beantwoorden. Van de gebruikers die feedback hebben gegeven, vindt 97% dat de gevolgde training hen helpt om pensioenvragen beter te kunnen beantwoorden. Daarnaast biedt ABP Kennisdagen aan. Sinds 2019 hanteren we de voorwaarde dat werkgevers eerst de online cursussen moeten afronden voordat zij een Kennisdag kunnen volgen. De Kennisdagen in het najaar kregen een gemiddelde waardering van 8,7.

3.9.2 Overige stakeholders

Dialoog met belangengroeperingen

Als bestuur gaan wij regelmatig in gesprek met stakeholders die actief zijn op het gebied van milieu en maatschappij, op hun verzoek en op ons initiatief. In het verslagjaar waren er bijvoorbeeld gesprekken met Greenpeace, Both Ends en Urgewald over onze investeringen in teerzand en in fossiele brandstoffen. Verder zijn er twee dialoogsessies georganiseerd met voor ABP belangrijke stakeholders over ons nieuwe beleid vanaf 2020 (zie ook het hoofdstuk Hoe wij het pensioen­vermogen beleggen). ABP heeft ook actief geparticipeerd in de jaarlijkse Vaticaan-dialogen, over klimaatverandering in relatie tot fossiele grondstoffen olie en gas.

Bijeenkomst over circulaire economie en SDG's

ABP wil een actieve dialoog voeren met relevante stakeholders over ons beleid Duurzaam en Verantwoord Beleggen. Naast kleinschalige gesprekken met belangen­organisaties hebben we in 2019 een congres georganiseerd met als thema ‘Werk maken van beleggen in SDG’s. Transitie naar een circulaire economie’. Samen met NGO's, belangengroeperingen en beleggings­specialisten hebben we gesproken over de circulaire economie in relatie tot de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Hierbij waren circa 100 genodigden aanwezig; zij waardeerden het congres met een 8,2. ABP heeft de uitkomsten van deze middag gebruikt als slijpsteen voor het nieuwe beleid Duurzaam en Verantwoord Beleggen.

Best practices communicatie gedeeld

ABP heeft in het verslagjaar samen met de Pensioenfederatie een themamiddag georganiseerd over pensioencommunicatie, met als titel 'De kracht van eenvoud'. Naast drie plenaire presentaties waren er workshops over begrijpelijk en effectief communiceren, datavisualisatie, communiceren over verlagingen en pensioenpersona’s. De middag werd bijgewoond door 200 professionals en bestuurders werkzaam in de pensioensector.

3.9.3 ABP in de media

De schijnwerpers van media zijn vaak op ABP gericht, als grootste pensioenfonds van Nederland. Wij vinden het als bestuur belangrijk om zelf ook zichtbaar te zijn en in maatschappelijke (pensioen)discussies onze verantwoordelijkheid te nemen. In 2019 hebben we regelmatig interviewverzoeken geaccepteerd. Onder meer van MAX Meldpunt over de fouten in onze administratie, de gevolgen voor deelnemers en het nieuwe herzienings- en terugbetalingsbeleid, van De Telegraaf over onnodige verlaging van pensioenen en van het NOS Journaal over de financiële positie van ABP. Nieuws van en over ABP delen wij ook via sociale media. Onze bestuursvoorzitter is in het verslagjaar gestart met het maken van vlogs over actuele onderwerpen. Daarnaast beantwoorden wij vragen van deelnemers via sociale media (meer dan 50.000 berichten in 2019), het grootste deel via Twitter en Facebook.

Pensioen3Daagse: Financiën in de vingers
De Pensioen3Daagse is een belangrijk jaarlijks stakeholderevenement. Koningin Máxima trapte de ABP-campagne Realitycheck.nl af, gericht op het vergroten van het financiële bewustzijn van vrouwen. Zij ging samen met onze bestuursvoorzitter Corien Wortmann in gesprek met vrouwelijke deelnemers van de training ‘Financiën in de vingers’. De start van de campagne kreeg veel aandacht in de media. De campagne is online (website, social media) goed bekeken, de website realitycheck.nl telde eind 2019 meer dan 11.000 unieke bezoekers. Er is ruim 1.800 keer gebruik gemaakt van de middelen en instrumenten die via die website worden aangeboden, waaronder een persoonlijk actieplan.


 

3.9.3.1

 

3.9.3.1.1