Terug naar boven

2019 in het kort

 
 

2.1.1 Belangrijke ontwikkelingen

2.1.1.1 Financiële positie onder druk

Voor de financiële positie van ABP was 2019 een intens en spannend jaar. Het verloop van de dekkingsgraad gedurende het jaar was volatiel, met name vanwege het grillige verloop van de rentestand. De actuele dekkingsgraad startte in 2019 op 97,1% en eindigde op 97,8%; de beleidsdekkingsgraad daalde van 103,8% naar 95,8%. Bij deze stand van de dekkingsgraden eind 2019 hoefde ABP in 2020 geen verlaging van de pensioenen door te voeren; het was ook niet nodig om gebruik te maken van de tijdelijk versoepelde regels. Het beleggingsrendement van 16,8% kon niet voorkomen dat er, mede gezien de historisch lage rentestand, nog meer spanning is komen te staan op de driehoek ambitie-kosten-zekerheid. De verhoging van pensioenen is hierdoor weer verder uit beeld geraakt: de gemiste indexatie is opgelopen tot maximaal 19,1% aan het einde van 2019. Deelnemers moeten inmiddels rekening houden met een reële kans op verlaging na 2020. Het beschikbaar vermogen van ABP groeide in 2019 tot € 466 miljard.
Meer in het hoofdstuk Onze financiële positie

2.1.1.2 Kostprijs pensioen stijgt

In 2019 is de laatste stap gezet in de stapsgewijze premiestijging, conform het premiebeleid dat in 2016 is vastgesteld. Het bestuur heeft besloten om de OP/NP-premie voor 2020 op hetzelfde niveau te houden als in 2019, met een disconteringsvoet van 2,8%. Onder andere vanwege het feit dat ABP moet rekenen met lagere verwachte rendementen, wordt in 2021 de disconteringsvoet bijgesteld naar maximaal 2,4%. Een van de redenen om dit zo te doen is om sociale partners de tijd te geven om te handelen, nu de kostprijs van het pensioen een stijgende lijn laat zien. Dit betekent dat op basis van de bestaande pensioenregeling deelnemers voorbereid moeten zijn op een aanzienlijke premiestijging, tenzij sociale partners de regeling aanpassen. 
Meer in het hoofdstuk Bouwen aan goed pensioen voor 3 miljoen deelnemers

 

2.1.1.3 Deelnemer centraal: fouten hersteld

Door een intensievere focus op de datahuishouding van onze pensioenadministratie komen er fouten aan het licht, die kleine en soms grotere groepen deelnemers raken. In het verslagjaar is een aantal van deze fouten hersteld. Ook is het herzienings- en terugbetalingsbeleid aangepast. Daarnaast heeft ABP circa 16.000 deelnemers pro-actief gewezen op hun mogelijke recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen; de aanvraagprocedure hiervoor hebben we gemakkelijker gemaakt.
Meer in het hoofdstuk Bouwen aan goed pensioen voor 3 miljoen deelnemers

2.1.1.4 Doelstellingen Duurzaam en Verantwoord Beleggen gehaald

De doelstellingen van het beleid Duurzaam en Verantwoord Beleggen 2015-2019 zijn gehaald. In 2019 is het nieuwe beleid vastgesteld, met doelstellingen voor de komende vijfjaarsperiode en ambities voor 2030 en 2050. ABP heeft dit gedaan in nauwe samenspraak met deelnemers en andere stakeholders. ABP werd in het verslagjaar door VBDO opnieuw uitgeroepen tot het meest duurzame pensioenfonds van Nederland.
Meer in het hoofdstuk Hoe wij het pensioenvermogen beleggen

2.1.1.5 Vereenvoudiging pensioenregeling

Na een lang en intensief traject werd een akkoord bereikt over de vereenvoudigde pensioenregeling voor militairen. Deze vereenvoudiging zorgt ervoor dat wij de regeling beter kunnen uitleggen aan deelnemers en dat de uitvoering minder complex wordt. De middelloonregeling voor burgers is in 2019 op een aantal kleine punten vereenvoudigd; de verdere vereenvoudiging blijft hoog op de agenda staan. 
Meer in het hoofdstuk Bouwen aan goed pensioen voor 3 miljoen deelnemers

2.1.1.6 Uitwerking pensioencontract

In juni van 2019 bereikten sociale partners en overheid overeenstemming over de hoofdlijnen van het nieuwe pensioencontract. Werkgevers, werknemers en overheid zijn in het verslagjaar gestart met de verdere uitwerking. Er is nog veel onduidelijk over wat dit voor gevolgen zal hebben voor de pensioenregeling van ABP. Wat in ieder geval vaststaat, is dat het pensioen in het nieuwe stelsel flexibeler meebeweegt met financieel-economische ontwikkelingen.
Meer in het hoofdstuk De wereld om ons heen