Terug naar boven

Afkortingen en begrippen

Afkortingen  
   
AAOP ABP arbeidsongeschiktheidspensioen
AEP ABP ExtraPensioen
AFUP Aanvullende flexibele uitkering politie
AKP ABP KeuzePensioen
AIFMD Alternative Investment Fund Managers Directive
ALM Asset liability management
AOP De arbeidsongeschiktheidspensioenen AAOP, HPT en IP
APG APG en dochters
AOW Algemene Ouderdomswet
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CEM Cost Effectiveness Measurement
DNB De Nederlandsche Bank
FGR Door het uitvoeringsbedrijf beheerd fonds voor gemene rekening
FP Flexibel pensioen
FPU Regeling flexibel pensioen en uittreden
HPT Herplaatsingstoelage
IP Invaliditeitspensioen
ILB Index Linked Bond
nFTK nieuw Financieel Toetsingskader
NP Nabestaandenpensioen
OP Ouderdomspensioen
OTC Over the counter transactie
PP Partnerpensioen
SLA Service level agreement
Repo Repurchase order
TBA To be announced
UPO Uniform Pensioenoverzicht
VPV Voorziening pensioenverplichtingen
VTN Verzekeringstechnisch nadeel
VUT Regeling vervroegd uittreden
VVP Voorziening verzekeringsverplichtingen
   
 

Begrippen  
ABP KeuzePensioen Pensioenproduct van ABP dat keuzemogelijkheden biedt ten aanzien van uitruil van ouderdoms- en partnerpensioen, de mogelijkheid van flexibilisering door de keuzemogelijkheid van parttime pensioen en de mogelijkheid te kiezen voor een hoog/laag constructie
ABP ExtraPensioen De mogelijkheid om, binnen de fiscale ruimte voor pensioenopbouw, voor eigen rekening en risico belastingvrij te sparen voor een aanvulling op het pensioen, met een inleggarantie en een rendement gebaseerd op het rendement van ABP
ABP nettopensioen Nettopensioen is een vrijwillige premieregeling waarmee pensioen kan worden opgebouwd over het pensioengevend salaris boven de fiscaal gefaciliteerde salarisgrens. De deelnemer kan ervoor kiezen om ouderdoms- en nabestaandenpensioen met beleggingskapitaal in te kopen bij pensionering en/of zich te verzekeren voor nabestaandenpensioen bij overlijden vóór pensionering
Absolute return strategies Een beleggingsstrategie die gericht is op het, ongeacht de marktsituatie, behalen van een positief rendement
Actief risico Het verschil in samenstelling tussen de feitelijke beleggingsportefeuille en de normportefeuille
Actieve deelnemer De werknemer die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens een pensioenuitvoerder
Actuele waarde De reële waarde als bedoeld in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
Alternative Investment Fund Managers Directive Een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels introduceert waaraan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen vanaf 22 juli 2013 moeten voldoen.
Asset Beleggingscategorie
Asset Backed Securities (ABS) Gesecuritiseerde schuldvorderingen van financiële instellingen uit hoofde van activa die omgezet zijn in obligaties en vrij verhandelbaar zijn
Asset liability management Analyse van de onderlinge samenhang van de ontwikkeling van beleggingen (assets) en verplichtingen (liabilities) ter toetsing van het premie-, indexatie- en beleggingsbeleid
Backservice Verhoging van pensioenaanspraken over achterliggende dienstjaren bij verhoging van de pensioengrondslag 
Basispunt een honderdste procent (0,01%)
Beklemde reserve Reserve die niet voor uitkering in aanmerking komt
Beleidsdekkingsgraad Is het 12 maands voortschrijdende gemiddelde van de nominale dekkingsgraden, berekend op basis van de door DNB gepubliceerde rekenrentes. De beleidsdekkingsgraad dient als basis van door het bestuur te nemen beleidsmatige beslissingen, zoals het vaststellen van premie, indexatie en dergelijke.
Benchmark Norm waarmee kosten en prestaties van instellingen uit dezelfde sector worden vergeleken
Beschikbaar vermogen Het saldo van het totaal van de activa minus de posten passiva beleggingen gerelateerd, overige passiva en de bestemmingsreserves (onderdeel van het eigen vermogen)
Broker quotes Waarderingen verstrekt door een deskundig tussenpersoon die handelt in de betreffende titel en daarbij gebruik maakt van beschikbare marktinformatie
Cash collateral Ontvangen zekerheden in contanten
Collateralfonds Fonds waarin verkregen en verstrekte zekerheden (obligaties of contanten) zijn ondergebracht
Commodities Beleggingen in goederen en grondstoffen (verbruiksartikelen)
Compliance Handelen in overeenstemming met (in- en externe) wet- en regelgeving en integriteitsbeleid
Cross currency swap Een overeenkomst om rentestromen in verschillende valuta te ruilen zonder uitwisseling van de hoofdsommen zelf
Deelnemers De totale groep van actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden
Dekkingsgraad De mate waarin de toegezegde pensioenverplichtingen zijn gedekt door het beschikbaar vermogen
Derivaten Financiële instrumenten die worden gebruikt voor het beheersen van balans en beleggingsrisico's en het realiseren van de strategische beleggingsmix
Disconteringsvoet De rentevoet op basis waarvan toekomstige lasten (of baten) contant worden gemaakt
Duratie Gewogen gemiddelde looptijd van een belegging of verplichting rekening houdend met de momenten van de geldstromen
Duurzaam en verantwoord beleggen Een manier van beleggen waarbij duurzaamheidsaspecten en criteria voor verantwoord ondernemen volledig zijn geïntegreerd in de beleggingsbeslissingen
Eigen vermogen Het overblijvend belang in de activa nadat de voorziening pensioenverplichtingen, passiva beleggingen gerelateerd en de overige passiva daarop in mindering zijn gebracht
Exposure Actuele waarde van een asset of in het geval van derivaten de waarde van de onderliggende asset
Forward rente Een geldmarktderivaat dat ingezet wordt om rentekosten of renteopbrengsten te fixeren door met elkaar af te spreken welke rente over een bepaalde tijd zal worden gehanteerd
 

Begrippen  
Future Op de beurs verhandeld termijncontract met verplichte levering van de onderliggende waarden in de toekomst tegen een vooraf vastgestelde prijs
Geamortiseerde kostprijs Bedrag waarvoor het tot einde looptijd aangehouden financieel actief of de financiële verplichting in de balans wordt gewaardeerd, door rekening te houden met (dis)agio
Generatiepact Regelingen met het doel om oudere medewerkers minder te laten werken tegen een gedeeltelijke financiële compensatie waardoor ruimte ontstaat om jongere medewerkers te werven
Gedempte kostendekkende premie De kostendekkende premie berekend op basis van een verwacht reëel beleggingsrendement
Gewezen deelnemers De werknemer of gewezen werknemer door wie op grond van een pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens een pensioenuitvoerder
Groepsvermogen Eigen vermogen verhoogd met minderheidsbelang van derden in de deelnemingen
Hedgefondsen Beleggingsfondsen die op basis van een vastgelegde strategie proberen een positief rendement te behalen onafhankelijk van het marktrendement. Het zijn vaak fondsen met een besloten karakter die met geleend geld opereren en gebruikmaken van afgeleide producten (derivaten)
High yield Hoog renderende belegging met bijbehorend hoog risicoprofiel
Index Linked Bond Een indexobligatie die een rente oplevert die mede is gebaseerd op de omvang van de inflatie
Indexatie Aanpassing van de toegezegde pensioenrechten aan de algemene loonontwikkeling in enig jaar. De indexatie is strikt voorwaardelijk
Indexobligatie Obligatie waarvan de couponbetaling wordt gecorrigeerd voor de inflatie
Inflatie Een stijging van het algemene prijspeil in een economie
Initial margin Bedrag dat bij het openen van een derivatenpositie ter dekking moet worden aangehouden
Intraday faciliteit Kortlopende vermogenstitels die binnen een dag afgerekend worden
ISAE 3402 International Standard for Assurance Engagements 3402
Kortgeld o/g respectievelijk u/g Kortgeld opgenomen (schuld) of uitgezet (vordering) bij een financiële instelling
Kostendekkende premie Actuarieel benodigde premie voor inkoop van onvoorwaardelijke verplichtingen plus opslagen voor kosten pensioenbeheer, in stand houden van de vereiste solvabiliteit en (indien van toepassing) voor de financiering van voorwaardelijke indexatie
Margin call Bijstorting van zekerheden als (extra) dekking voor een aangegane positie
Mortgage Backed Securities (MBS) Gesecuritiseerde schuldvorderingen van hypotheekverstrekkers uit hoofde van verstrekte hypotheken die omgezet zijn in obligaties en vrij verhandelbaar zijn
Nominaal Uitgedrukt in geldwaarde of procenten zonder rekening te houden met toekomstige loon of prijsinflatie
Normportefeuille De vooraf gedefinieerde samenstelling van de beleggingsportefeuille met bijbehorende benchmarks, waaraan de behaalde beleggingsrendementen achteraf worden getoetst
Overlay Het via overkoepelend beheer sturen van posities over alle portefeuilles heen (bijvoorbeeld valutaposities)
Over the counter transactie Transactie die niet via de beurs verloopt, maar die direct tussen 2 partijen wordt afgesloten
Pensioengerechtigde Persoon voor wie op grond van een pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan
Private equity Participatie in het risicodragend vermogen van een niet beursgenoteerde onderneming
Rating De uitkomst van een beoordeling van de kredietwaardigheid van een tegenpartij
Reëel rendement Nominaal rendement gecorrigeerd voor de looninflatie
Reële dekkingsgraad De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen. In de reële dekkingsgraad wordt de verwachte stijging van de prijzen meegenomen als pensioenverplichting.
Rekenrente De door DNB gepubliceerde rente op basis waarvan de waarde van de voorziening pensioenverplichting wordt berekend.
Repurchase order Overeenkomst waarbij tegen een vooraf gestelde aan- of verkoopprijs en tijdstip stukken worden uitgewisseld met behoud van economisch risico
Shortpositie Een positie waarbij een verplichting is aangegaan om in de toekomst stukken te leveren zonder de stukken te bezitten op het moment van aangaan van de verplichting, waarbij het tegenpartijrisico wordt gemitigeerd met behulp van onderpand
 

Begrippen  
Spread Het rendementsverschil tussen twee vermogenstitels
Swap Een swap is een derivaat waarbij partijen kasstromen of risico's onderling uitwisselen
Swaprente De swaprente is het tarief waartegen op de geld- en kapitaalmarkt leningen met verschillende looptijden kan worden geruild
TBA Een forward op een mortgage backed security (MBS)
Tegenpartijrisico Risico dat onze tegenpartijen niet voldoen aan hun verplichtingen jegens ABP
Toekomstige bestendige indexatie dekkingsgraad Het niveau van de beleidsdekkingsgraad, waarbij volledige toekomstbestendige indexatie kan worden verleend conform de ambitie van prijsinflatie. Dit betekent dat 100% van de gerealiseerde prijsinflatie als indexatie kan worden verleend
Toekomstige bestendige indexatie Het verlenen van indexatie als percentage van de ambitie van gerealiseerde prijsinflatie, zodanig dat ditzelfde percentage van de prijsinflatie naar verwachting ook in de toekomst als indexatie kan worden verleend
Tracking error Het verschil in rendement tussen de portefeuille en de benchmark
Uniform pensioenoverzicht Het format van het pensioenoverzicht waarin de uitkeringen bij pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid door alle pensioenfondsen eenduidig wordt gepresenteerd
Uitvoeringsbedrijf Het bedrijf waaraan ABP de uitvoering van pensioenbeheer, vermogensbeheer en bestuursondersteuning heeft uitbesteed, te weten APG
Vastgoedfondsen Beleggingsfondsen waarvan het kapitaal is belegd in vastgoed
Vastrentende waarden Beleggingen met een vaste looptijd en een overeengekomen plan van rente en aflossing, zoals onderhandse leningen, obligaties en hypothecaire leningen
Valutatermijncontracten Een valutatermijncontract is een overeenkomst om op een toekomstig tijdstip vreemde valuta tegen een afgesproken koers en hoeveelheid aan te kopen of te verkopen. De afgesproken koers is opgebouwd uit een koers op het moment van afsluiten, de spotkoers, en een opslag. De opslag is gebaseerd op het renteverschil tussen de twee betrokken valuta's
Verbonden partij Een verbonden partij is een natuurlijke persoon of entiteit die verbonden is met de entiteit die haar jaarrekening opstelt.
Volatiel De mate van beweeglijkheid van de waarde van een financieel product
Voorziening pensioenverplichtingen De contante waarde van alle verwachte toekomstige pensioenuitkeringen voortvloeiend uit de aanspraken van zowel actieven en slapers als gepensioneerden. In wettelijke context wordt hiervoor ook wel de term technische voorziening gebruikt
Voorziening verzekeringsverplichtingen De contante waarde van alle verwachte toekomstige verzekeringsverplichtingen voortvloeiend uit aanspraken van polishouders. In wettelijke context wordt hiervoor ook wel de term technische voorziening gebruikt
Zakelijke waarden Beleggingen in aandelen, private equity, commodities en onroerend goed
Z-score Maatstaf die het verschil meet tussen het feitelijk behaalde rendement en het rendement van de vooraf gedefinieerde normportefeuille, rekening houdend met kosten