Terug naar boven

Voorwoord

Bij het uitkomen van dit jaarverslag bevinden we ons midden in de coronacrisis, die een ongekende impact heeft op onze samenleving en economie. Onze bijzondere aandacht gaat allereerst uit naar onze ouderen, naar de zorgprofessionals, de onderwijsgevenden, militairen, politie en allen die in de ‘frontlinie’ staan. We reageren waar nodig, maar houden ook in deze tijd de lange termijn in de gaten. Want pensioen is en blijft een zaak voor de lange termijn. De coronacrisis raakt ook ABP, maar het is nog te vroeg om te kunnen zeggen wat dit precies gaat betekenen voor de pensioenen van onze deelnemers.

De dekkingsgraad was eind 2019 op een niveau dat de pensioenen niet verlaagd hoefden te worden, maar de financiële positie van het fonds blijft zorgelijk. We constateren dat de spanning tussen de pensioenambitie van ABP, de kostprijs ervan en wat wij kunnen waarmaken voor onze deelnemers, verder is opgelopen. Ook de indexatieachterstand is in 2019 groter geworden. De komende jaren verwachten we de pensioenen niet te kunnen verhogen, en de kans op verlaging blijft reëel.

In 2020 bleef de premie gelijk, maar voor 2021 zal de kostprijs van pensioen verder stijgen. Over kostprijs en ambitie zijn we in gesprek met sociale partners, die over de pensioenregeling gaan.

Met het pensioenakkoord is een mijlpaal bereikt. Wij vinden het belangrijk dat het nieuwe contract beter aansluit bij de persoonlijke situatie van onze deelnemers en bij de economische realiteit, zodat we de pensioenen eerder kunnen verhogen als het economisch meezit. Maar we moeten ook verlagen als het tegenzit. Wij leveren met onze kennis een bijdrage aan de uitwerking van dit akkoord. Dat past ook helemaal bij onze missie: samen bouwen aan een goed pensioen.

Uit onze missie vloeit voort dat ABP het pensioenfonds wil zijn waar deelnemers en werkgevers bij willen horen. We stellen daarom deelnemers en werkgevers centraal in de dienstverlening. Daar worden we steeds beter in, maar er zijn ook dingen niet goed gegaan, waarbij soms grotere groepen deelnemers betrokken waren. Dat betreuren wij. Ons uitgangspunt is en blijft dat elke deelnemer het pensioen krijgt waar hij of zij recht op heeft.

We hebben in 2019 stappen gezet in het vereenvoudigen van onze zeer complexe pensioenregeling, omdat deze op onderdelen moeilijk te begrijpen en uit te voeren is. Zo is er een akkoord bereikt over de (vereenvoudigde) pensioenregeling voor militairen. In 2020 moeten we in volle vaart verder met het vereenvoudigen van onze regeling.

Om de deelnemers meer inzicht te geven in hun eigen situatie lanceerden we eerder al de persoonlijke pensioenpot. In 2019 kwam daar een nieuw instrument bij: Helder Overzicht en Inzicht, een hulpmiddel voor deelnemers voor hun financiële planning. We kunnen deelnemers geen zekerheid bieden, maar wel persoonlijk inzicht en houvast.

In 2019 hebben we de eerste beleidsperiode Duurzaam en Verantwoord Beleggen afgesloten. Uit onderzoek blijkt dat onze deelnemers duurzaam beleggen steeds belangrijker vinden, en hoe mooi is het dan dat we kunnen zeggen dat alle gestelde doelen zijn gehaald. Het in 2019 vastgestelde nieuwe beleid kent ambitieuze doelen voor 2025 en kijkt ook verder vooruit. Zo willen we in 2030 niet meer beleggen in kolen en teerzand en in 2050 willen we klimaatneutraal beleggen. Met het nieuwe beleid wil ABP het verschil maken in drie grote wereldwijde transities: klimaatverandering, grondstoffenschaarste en digitalisering, met respect voor mensenrechten als randvoorwaarde.

Woord van dank

In de eerste plaats wil ik onze deelnemers en werkgevers bedanken voor hun vertrouwen en voor de reacties die zij ons geven waarmee wij onszelf kunnen verbeteren. Ook dank ik graag ons Verantwoordingsorgaan dat ons kritisch volgt en ons steun en advies geeft.

De Raad van Toezicht heeft een actieve en waardevolle inbreng gehad bij onder meer strategische thema’s, de financiële opzet van het fonds en het risicomanagement. Veel dank daarvoor.

In 2019 heeft het bestuur afscheid genomen van Joop van Lunteren, onze nestor, die zich maar liefst 13 jaar met veel bezieling en vanuit rijke ervaring heeft ingezet in het ABP-bestuur. Wij zijn hem veel dank verschuldigd.

Zeer veel dank ook aan Nicole Beuken, die na 33 jaar bij ABP haar functie als algemeen directeur van het bestuursbureau van ABP heeft neergelegd. Ze was ons ‘wandelend geheugen’ en heeft een actieve bijdrage geleverd aan de nieuwe strategie en governance van het fonds. Ook heeft zij zich met succes ingezet voor een betere samenwerking tussen de grote bedrijfstakpensioenfondsen.

Veel dank en waardering wil ik uitspreken voor onze medewerkers van ABP en APG, die zich iedere dag inzetten om de belangen van onze deelnemers en werkgevers zo goed mogelijk te dienen. En tot slot namens het bestuur veel dank voor sociale partners en alle anderen die op een of andere wijze hebben bijgedragen aan ABP. We bouwen graag samen verder aan goed pensioen!

Corien Wortmann
Bestuursvoorzitter