Terug naar boven

Jaarrekening

Anders dan doen gebruikelijk is de enkelvoudige jaarrekening vóór de geconsolideerde jaarrekening opgenomen. De reden hiervan is dat de enkelvoudige jaarrekening het beste inzicht geeft in de financiële positie van het pensioenfonds en aansluit bij overige externe publicaties en de in het bestuursverslag opgenomen beleidsmatige informatie.

Inhoudsopgave jaarrekening

   
Enkelvoudige jaarrekening  
Enkelvoudige balans 102
Enkelvoudige staat van baten en lasten 103
Enkelvoudig kasstroomoverzicht 104
Toelichtingen algemeen 105
Risicoparagraaf 116
Toelichting op de enkelvoudige balans 128
Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten 144
Toelichting op het enkelvoudige kasstroomoverzicht 151
Overige toelichtingen 152
Geconsolideerde jaarrekening  
Geconsolideerde balans 156
Geconsolideerde staat van baten en lasten 157
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 158
Toelichtingen algemeen 159
Risicoparagraaf 161
Toelichting op de geconsolideerde balans 162
Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 173
Gebeurtenissen na balansdatum 175
Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht 176
Overige toelichtingen 177
Overige gegevens  
Actuariële verklaring 184
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 186