Terug naar boven

1

Statistische bijlage


 
 
 

1.1 Verdeling werkzame Nederlandse beroepsbevolking en ABP-deelnemers


De deelnemerspopulatie van ABP is ouder dan de Nederlandse beroepsbevolking. Zo bedraagt het procentuele aandeel van de laagste leeftijdsklasse minder dan de helft van het aandeel bij de Nederlandse beroepsbevolking. Bij de tweede en derde leeftijdsklasse is er ook een verschil bij de mannen aanwezig, maar minder groot. Bij de vrouwen is het verschil ook bij de tweede leeftijdsklasse aanwezig, maar kleiner dan bij de mannen.

Aan de andere kant van de leeftijdsverdeling is de hoogste leeftijdsklassen bij de ABP-populatie relatief sterk vertegenwoordigd vergeleken met de Nederlandse beroepsbevolking. Bij de mannen is dit +14%-punt en bij de vrouwen +7%-punt hoger dan bij de populatie van de Nederlandse beroepsbevolking.

De informatie over de werkzame Nederlandse beroepsbevolking is afkomstig van CBS Statline en heeft betrekking op de stand eind 2016. 

1.2 Verloop van de deelnemerspopulatie


in aantal personen

  2016 2015 2014 2013 2012
Deelnemers          
Man 528.770 524.484 535.142 540.917 556.491
Vrouw 576.022 556.006 557.195 554.737 560.612
Totaal 1.104.792 1.080.490 1.092.337 1.095.654 1.117.103
Arbeidsongeschiktheidsgepensioneerden          
Man 19.259 20.099 21.088 22.277 23.914
Vrouw 22.481 23.007 23.403 24.106 25.219
Totaal 41.740 43.106 44.491 46.383 49.133
Ouderdomsgepensioneerden          
Man 378.450 371.226 362.915 350.717 344.294
Vrouw 224.858 215.633 205.651 193.000 184.963
Totaal 603.308 586.859 568.566 543.717 529.257
Partnergepensioneerden          
Man 24.718 23.586 22.478 21.397 20.162
Vrouw 173.193 173.202 173.087 173.070 172.768
Totaal 197.911 196.788 195.565 194.467 192.930
Wezengepensioneerden          
Man 3.840 3.988 4.171 4.412 4.602
Vrouw 3.586 3.788 3.953 4.150 4.377
Totaal 7.426 7.776 8.124 8.562 8.979
Gewezen deelnemers          
Man 432.655 436.084 430.818 430.719 424.184
Vrouw 500.471 505.502 496.330 491.631 488.951
Totaal 933.126 941.586 927.148 922.350 913.135
 

De jarenlange daling van het aantal deelnemers is in 2016 tot stilstand gekomen. Ten opzichte van 2015 is er zelfs sprake van groei. Een inhaalverwerking van gegevens van deelnemers met een WW-uitkering zorgde voor een eenmalige toename van het aantal deelnemers  (en een afname van het aantal gewezen deelnemers).  

De stijging van het aantal ouderdomsgepensioneerden is voornamelijk te verklaren door de toenemende vergrijzing en de stijgende levensverwachting en heeft ook in 2016 doorgezet.

 

1.3 Index van het aantal personen


  2016 2015 2014 2013 2012
Deelnemers          
Man 95,0 94,2 96,2 97,2 100,0
Vrouw 102,7 99,2 99,4 99,0 100,0
Totaal 98,9 96,7 97,8 98,1 100,0
Arbeidsongeschiktheidsgepensioneerden          
Man 80,5 84,0 88,2 93,2 100,0
Vrouw 89,1 91,2 92,8 95,6 100,0
Totaal 85,0 87,7 90,6 94,4 100,0
Ouderdomsgepensioneerden          
Man 109,9 107,8 105,4 101,9 100,0
Vrouw 121,6 116,6 111,2 104,3 100,0
Totaal 114,0 110,9 107,4 102,7 100,0
Partnergepensioneerden          
Man 122,6 117,0 111,5 106,1 100,0
Vrouw 100,2 100,3 100,2 100,2 100,0
Totaal 102,6 102,0 101,4 100,8 100,0
Wezengepensioneerden          
Man 83,4 86,7 90,6 95,9 100,0
Vrouw 81,9 86,5 90,3 94,8 100,0
Totaal 82,7 86,6 90,5 95,4 100,0
Gewezen deelnemers          
Man 102,0 102,8 101,6 101,5 100,0
Vrouw 102,4 103,4 101,5 100,5 100,0
Totaal 102,2 103,1 101,5 101,0 100,0
 

De aantallen personen zijn in een index uitgedrukt ten opzichte van het overeenkomstige aantal personen eind 2012. 

1.4 Leeftijdsverdeling deelnemers

 

1.5 Verloop van de deelnemers naar leeftijdsklassen


in aantal personen

  2016 2015 2014 2013 2012
Leeftijdsklasse mannen          
15-<25 jr 16.863 16.746 17.594 14.767 20.351
25-<35 jr 83.297 81.380 83.347 83.605 87.577
35-<45 jr 101.400 101.264 103.978 106.795 109.865
45-<55 jr 138.906 142.545 149.641 155.713 163.952
55-<60 jr 93.251 93.415 96.716 98.937 101.643
60-<67 jr 94.755 88.837 83.569 80.838 72.854
>=67 jr 298 297 297 262 249
Totaal 528.770 524.484 535.142 540.917 556.491
Leeftijdsklasse vrouwen          
15-<25 jr 19.220 18.117 18.223 16.134 20.794
25-<35 jr 120.034 117.740 120.288 121.512 127.157
35-<45 jr 143.225 140.031 140.745 141.903 143.419
45-<55 jr 158.887 156.511 158.669 160.108 162.453
55-<60 jr 77.834 74.251 74.353 72.446 70.331
60-<67 jr 56.633 49.187 44.754 42.494 36.334
>=67 jr 189 169 163 140 124
Totaal 576.022 556.006 557.195 554.737 560.612
 

De leeftijdsklasse 60 -< 67 jaar laat zowel bij de mannen als bij de vrouwen over de afgelopen vijf jaar als enige categorie grotendeels een toename van de aantallen zien. De mannen kennen een cumulatieve stijging van circa 30 procent, bij de vrouwen is dat zelfs 56 procent. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt doordat mensen langer doorwerken (zie ook de stijging van de gemiddelde uittreeleeftijd in verband met vervroegde pensionering in grafiek "gemiddelde instroomleeftijd van vroeg-gepensioneerden"). 

In tegenstelling tot 2015 is het aantal mannelijke actieven in 2016 licht gestegen met 0,8%. Het aantal vrouwelijke actieven is forser gestegen dan de mannelijke actieven en wel met 3,6%.

Van het totale aantal actieve deelnemers bedraagt het aandeel mannen ultimo 2016 47,9 procent tegen 49,8 procent ultimo 2012.1.6 Leeftijdsverdeling deelnemers (in fte's)

 

1.7 Verloop van de deelnemers naar leeftijdsklassen (in fte's)


Jaar 2016 2015 2014 2013 2012
Leeftijdsklasse mannen          
15-<25 jr 14.119 14.141 14.718 12.580 17.144
25-<35 jr 79.298 77.813 79.784 80.589 83.917
35-<45 jr 97.375 97.660 100.406 103.560 106.179
45-<55 jr 133.802 138.182 145.366 151.976 159.661
55-<60 jr 90.459 91.516 95.196 97.961 100.532
60-<67 jr 90.903 86.683 81.902 79.243 71.395
>=67 jr 209 211 212 173 189
Totaal 506.165 506.206 517.584 526.082 539.017
Leeftijdsklasse vrouwen          
15-<25 jr 13.527 12.344 12.428 11.429 14.559
25-<35 jr 99.868 97.607 100.167 101.932 106.321
35-<45 jr 109.499 107.033 107.336 107.942 108.128
45-<55 jr 123.056 121.362 122.531 123.573 124.568
55-<60 jr 60.520 58.324 58.569 57.340 55.591
60-<67 jr 43.865 38.998 35.567 33.630 28.839
>=67 jr 102 90 86 64 59
Totaal 450.436 435.758 436.684 435.910 438.065
 

Door de aantallen fulltime-equivalenten te delen door de aantallen personen, kan een gemiddeld fulltime-equivalent worden berekend. Dit gemiddelde fulltime-equivalent ultimo 2016 bedraagt voor de mannen 0,96; voor vrouwen is dit 0,78. Het gemiddelde fulltime-equivalent voor het totaal is 0,87. 

In fulltime-equivalenten uitgedrukt bedraagt het aandeel mannen 52,9%. Ultimo 2012 was dit 55,2%.

1.8 Verdeling van de deelnemers naar premieplichtig inkomen

Het premieplichtig inkomen is gedefinieerd als het jaarinkomen minus franchise.

De mediaan verdeelt de populatie in 2 gelijke delen. Voor mannen bedraagt deze € 36.900 en voor vrouwen € 25.150 (afgeronde bedragen).

1.9 Verdeling van de deelnemers naar fulltime jaarinkomenDe mediaan verdeelt de populatie in 2 gelijke delen. Voor mannen bedraagt deze € 51.800 en voor vrouwen € 46.800 (afgeronde bedragen).

 

1.10 Gemiddelde opgebouwde diensttijd voor deelnemers


  Gemiddelde diensttijd Aantal personen
  Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal
Leeftijdsklasse
15-<20 jr 0,59 0,33 0,49 1.357 782 2.139
20-<25 jr 1,76 1,04 1,37 15.506 18.438 33.944
25-<30 jr 3,99 3,17 3,51 37.578 53.402 90.980
30-<35 jr 6,94 6,50 6,68 45.719 66.632 112.351
35-<40 jr 10,12 9,39 9,69 49.244 72.046 121.290
40-<45 jr 13,31 11,52 12,27 52.156 71.179 123.335
45-<50 jr 16,45 12,96 14,53 62.559 76.884 139.443
50-<55 jr 21,69 16,38 18,94 76.347 82.003 158.350
55-<60 jr 27,43 19,41 23,78 93.251 77.834 171.085
60-<67 jr 30,14 20,66 26,60 94.755 56.633 151.388
>=67 jr 10,61 7,15 9,27 298 189 487
Totaal 18,51 12,40 15,33 528.770 576.022 1.104.792
 

Uit de tabel blijkt dat vrouwen aanzienlijk minder opgebouwde diensttijd kennen dan mannen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het werken in deeltijd, dat relatief gezien vaker bij vrouwen dan bij mannen voorkomt, en door onderbrekingen van de carrière vanwege gewijzigde gezinssamenstelling.

1.11 Gemiddelde leeftijd deelnemers naar sector

1.12 Deelnemers ultimo jaar naar sector


in aantal personen

    Stand ultimo jaar
  2016 2015 2014 2013 2012
Sector          
Rijk 131.904 130.900 131.357 131.562 132.641
Gemeenten 192.500 189.486 191.666 199.790 205.126
Provincies 12.576 12.755 12.723 12.973 13.772
Waterschappen 12.470 12.432 12.562 12.614 12.484
Defensie - burger 19.207 18.753 19.225 17.826 21.120
Defensie - militair 50.096 50.809 52.676 50.854 54.325
Politie 63.843 63.575 64.422 65.523 65.809
Rechterlijke macht 3.335 3.416 3.480 3.521 3.585
Primair en Voortgezet Onderwijs 285.275 277.236 282.307 283.153 285.630
Wetenschappelijk Onderwijs 58.134 55.916 56.615 54.793 57.198
Onderz. en Wetenschapsbeleid 6.197 6.102 6.185 6.363 6.511
Hoger Beroeps Onderwijs 47.184 44.791 43.665 41.975 41.747
Academische ziekenhuizen 68.108 65.984 66.210 65.543 66.559
Beroeps- en Volw.Educatie 55.283 53.750 52.303 52.110 52.982
Water-. Energie- en Nuts Bedr. 35.975 36.061 38.201 39.182 39.808
Vrijwillige toetreders 46.456 42.842 43.115 41.092 41.065
Overige 16.249 15.682 15.625 16.780 16.741
Totaal 1.104.792 1.080.490 1.092.337 1.095.654 1.117.103
 

De toename van het aantal deelnemers wordt met name veroorzaakt door de sectoren gerelateerd aan het onderwijs. Het groeiend aantal studenten in deze sectoren zorgt ook voor een verdere stijging van het medewerkersbestand.

 

1.13 Leeftijdsverdeling personen met arbeidsongeschiktheidspensioen

Naar verwachting zal deze populatie in de komende jaren sterk afnemen vanwege de concentratie bij de hogere leeftijden en de strengere onderliggende WIA-eisen die aan nieuwe instroom zijn gesteld. De leeftijd voor dit pensioen eindigt bij 64 jaar.

1.14 Verloop van het aantal mannen met arbeidsongeschiktheidspensioen


in aantal personen

Jaar 2016 2015 2014 2013 2012
Naar leeftijdsklasse          
15-<25 jr 2 10 12 20 26
25-<35 jr 462 492 535 549 539
35-<45 jr 1.590 1.658 1.760 1.916 2.062
45-<55 jr 4.490 4.804 5.054 5.082 5.366
>=55 jr 12.715 13.135 13.727 14.710 15.921
Totaal 19.259 20.099 21.088 22.277 23.914
Naar uitkeringsklasse (*€ 1.000)          
<€ 2,5 8.465 8.636 8.921 9.139 9.447
€ 2,5-<€ 5 4.391 4.665 4.980 5.451 5.976
€ 5-<€ 7,5 2.698 2.846 2.995 3.162 3.384
€ 7,5-<€ 10 1.333 1.413 1.479 1.602 1.766
€ 10 -<€ 12,5 797 852 915 979 1.104
€ 12,5-<€ 15 507 545 593 648 727
€ 15-<€ 17,5 339 363 376 401 483
€ 17,5-<€ 20 193 213 232 250 299
>=€ 20 536 566 597 645 728
Totaal 19.259 20.099 21.088 22.277 23.914
 

Het arbeidsongeschiktheidspensioen kent een sterke concentratie in de lagere uitkeringsklassen en hogere leeftijdsklassen. Hier speelt het aanvullende karakter van de uitkering een rol: de uitkering vult de WAO/WIA aan.

1.15 Verloop van het aantal vrouwen met arbeidsongeschiktheidspensioen


in aantal personen

Jaar 2016 2015 2014 2013 2012
Naar leeftijdsklasse          
15-<25 jr - - 3 6 13
25-<35 jr 288 315 345 357 361
35-<45 jr 1.714 1.805 1.902 2.029 2.166
45-<55 jr 5.620 6.023 6.256 6.598 7.035
>=55 jr 14.859 14.864 14.897 15.116 15.644
Totaal 22.481 23.007 23.403 24.106 25.219
Naar uitkeringsklasse (*€ 1.000)          
<€ 2,5 13.409 13.546 13.590 13.745 14.143
€ 2,5-<€ 5 4.295 4.501 4.725 5.103 5.513
€ 5-<€ 7,5 2.551 2.665 2.756 2.876 3.027
€ 7,5-<€ 10 1.131 1.176 1.196 1.237 1.285
€ 10 -<€ 12,5 506 516 530 531 583
€ 12,5-<€ 15 244 236 235 248 275
€ 15-<€ 17,5 144 155 158 151 162
€ 17,5-<€ 20 77 87 97 92 97
>= € 20 124 125 116 123 134
Totaal 22.481 23.007 23.403 24.106 25.219
 

Het arbeidsongeschiktheidspensioen kent een sterke concentratie in de lagere uitkeringsklassen en hogere leeftijdsklassen. Hier speelt het aanvullende karakter van de uitkering een rol: de uitkering vult de WAO/WIA aan.

1.16 Gemiddelde instroomleeftijd van vroeg-gepensioneerden, herkomst: actief

In de grafiek is de gemiddelde leeftijd bij de eerste toekenning van flexibel pensioen respectievelijk ABP Keuzepensioen opgenomen. Het voortschrijdend jaargemiddelde is gebaseerd op de aantallen per maand. Voor de vergelijkbaarheid zijn alléén toekenningen vanuit de categorie actief meegenomen (instroom vanuit slapers is ook mogelijk).

In het begin van de reeks zijn de aantallen toegekende AKP-pensioenen nog erg laag en derhalve van weinig invloed op het overall-gemiddelde. In de loop van de tijd zijn deze aantallen echter toegenomen. De toestroom ontstond op het moment dat de deelnemers ongeveer 70% van hun laatst verdiende loon aan FPU gingen ontvangen. Door stijging van de reguliere ingangsdatum van het pensioen werd dit steeds later. De afvlakking is ongeveer ontstaan rond het moment waarop FPU is afgeschaft. De gemiddelde leeftijd bleef aanvankelijk nog enigszins constant, echter vanaf 2015 stijgt deze weer door AOW-verschuiving tot 67 jaar. 

1.17 Leeftijdsverdeling ouderdomsgepensioneerden (inclusief AKP)


De populatie ouderdomsgepensioneerden bestaat voor het grootste deel uit mannen, bijna tweemaal zoveel als vrouwen. In de hoogste leeftijden neemt echter het aandeel vrouwen toe. Dit wordt veroorzaakt door de hogere levensverwachting van vrouwen.

1.18 Verloop van ouderdomspensioen (incl. AKP) naar leeftijdsklasse


in aantal personen

  2016 2015 2014 2013 2012
Mannen          
<65 jr 11.344 12.889 13.624 18.431 26.316
65-<70 jr 125.680 134.029 132.990 125.756 119.628
70-<75 jr 102.284 89.598 86.217 80.726 75.984
75-<80 jr 63.648 61.096 58.095 55.929 54.098
80-<85 jr 41.312 40.314 39.778 38.957 38.812
85-<90 jr 23.903 23.737 23.314 22.707 21.741
90-<95 jr 8.720 8.095 7.543 6.988 6.557
95-<100 jr 1.445 1.366 1.263 1.136 1.072
>=100 jr 114 102 91 87 86
Totaal 378.450 371.226 362.915 350.717 344.294
Vrouwen          
<65 jr 12.061 12.178 11.588 12.374 15.365
65-<70 jr 78.234 80.177 76.723 69.837 64.426
70-<75 jr 55.666 47.808 45.585 42.809 40.368
75-<80 jr 35.041 33.509 31.580 29.660 28.173
80-<85 jr 23.304 22.417 21.761 21.067 20.110
85-<90 jr 13.753 12.991 12.213 11.457 11.034
90-<95 jr 5.387 5.237 4.971 4.599 4.283
95-<100 jr 1.247 1.158 1.084 1.048 1.061
>=100 jr 165 158 146 149 143
Totaal 224.858 215.633 205.651 193.000 184.963
 

1.19 Verdeling van de ouderdomsgepensioneerden naar uitkeringsbedrag

De uitkeringsverdeling heeft een ander karakter dan de inkomensverdeling bij de deelnemers, omdat het ouderdomspensioen het tweede-pijlerpensioen betreft. Dit pensioen vormt een aanvulling op de AOW.

De mediaan verdeelt de populatie in 2 gelijke delen. Voor mannen bedraagt deze afgerond € 16.000, terwijl het gemiddelde ca € 17.800 bedraagt en voor vrouwen afgerond € 5.000, terwijl het gemiddelde circa € 8.300 bedraagt.
De uitkeringsverdeling voor de vrouwelijke ouderdomsgepensioneerden is veel meer in de lagere uitkeringsklassen geconcentreerd dan voor de mannen. Het gaat hier om oudere generaties waarvoor het niet vanzelfsprekend was dat de vrouw een betaalde baan had.

1.20 Verloop van ouderdomspensioen (incl. AKP) naar uitkeringsklasse


in aantal personen

  2016 2015 2014 2013 2012
Mannen (€ 1.000)          
<5 73.469 72.187 71.257 68.687 66.025
5-<10 54.311 55.470 56.576 57.002 56.882
10-<15 51.734 51.558 50.871 49.719 48.373
15-<20 53.014 52.026 50.294 48.418 46.512
20-<25 46.835 45.635 43.834 41.031 38.952
25-<30 33.320 32.230 30.853 28.632 27.537
30-<35 23.977 23.126 22.188 20.317 20.128
35-<40 14.924 14.188 13.448 12.481 12.654
>=40 26.866 24.806 23.594 24.430 27.231
Totaal 378.450 371.226 362.915 350.717 344.294
Vrouwen (€1.000)          
<5 112.527 107.603 104.024 98.652 93.546
5-<10 41.752 40.796 38.750 36.527 34.685
10-<15 26.997 26.114 24.720 22.888 21.634
15-<20 19.367 18.647 17.466 15.856 15.322
20-<25 11.846 11.202 10.303 9.057 8.836
25-<30 5.692 5.219 4.736 4.205 4.250
30-<35 3.028 2.829 2.672 2.487 2.642
35-<40 1.682 1.499 1.376 1.271 1.455
>=40 1.967 1.724 1.604 2.057 2.593
Totaal 224.858 215.633 205.651 193.000 184.963
 

Het uitkeringsbedrag waarop de klasse-indeling is gebaseerd, betreft alleen het aanvullende pensioen (het zogenoemde tweede-pijlerpensioen). De AOW-uitkering is niet meegenomen.

1.21 Leeftijdsverdeling partnergepensioneerden

Van de personen met partnerpensioen is bijna 90 procent vrouw. Enerzijds komt dit doordat van de oudere generaties de man meestal de kostwinner was, anderzijds bestaat het weduwnaarspensioen pas sinds 1989. Ook worden vrouwen gemiddeld ouder dan mannen, waardoor het minder voorkomt dat mannen een partnerpensioen genieten.

1.22 Leeftijdsverdeling wezengepensioneerden

 1.23 Verloop van partner-/wezenpensioen naar leeftijdsklasse


in aantal personen

  2016 2015 2014 2013 2012
Mannen          
0-<10 jr 401 419 452 468 462
10-<20 jr 2.767 2.862 3.021 3.191 3.360
20->30 jr 710 750 753 815 842
30-<40 jr 82 96 96 117 120
40-<50 jr 730 776 833 865 914
50-<60 jr 3.402 3.511 3.637 3.780 3.836
60-<70 jr 7.994 7.911 7.438 6.975 6.451
70-<80 jr 7.036 6.224 5.856 5.455 4.966
80-<90 jr 4.544 4.236 3.896 3.580 3.314
90-<100 jr 876 776 658 555 490
>=100 jr 16 13 9 8 9
Totaal 28.558 27.574 26.649 25.809 24.764
Vrouwen          
0-<10 jr 359 378 391 406 447
10-<20 jr 2.649 2.709 2.942 3.083 3.191
20->30 jr 639 770 702 749 826
30-<40 jr 295 326 315 335 354
40-<50 jr 1.769 1.870 2.087 2.313 2.491
50-<60 jr 10.102 10.692 11.183 11.725 12.160
60-<70 jr 31.365 32.433 31.964 32.080 31.595
70-<80 jr 50.222 48.426 48.379 48.206 48.198
80-<90 jr 59.340 59.679 60.054 60.212 60.728
90-<100 jr 19.611 19.306 18.634 17.740 16.804
>=100 jr 428 401 389 371 351
Totaal 176.779 176.990 177.040 177.220 177.145
 

De aantallen personen in de hoogste leeftijdsklassen nemen grotendeels toe. Dat zal gezien de hogere levensverwachting ook in de toekomst het geval zijn.

1.24 Verloop van partner-/wezenpensioen naar uitkeringsklasse


in aantal personen

  2016 2015 2014 2013 2012
Mannen (€ 1.000)          
<€ 2,5 13.899 13.182 12.855 12.529 12.068
€ 2,5-<€ 5 6.029 6.008 5.821 5.622 5.411
€ 5 -< € 7,5 2.901 2.805 2.677 2.572 2.475
€ 7,5-<€ 10 1.836 1.741 1.623 1.554 1.462
€ 10-<€ 12,5 1.171 1.121 1.069 1.016 991
€ 12,5-<€ 15 912 879 839 805 768
€ 15-<€ 17,5 611 593 588 566 537
€ 17,5-<€ 20 407 411 380 372 350
>=€ 20 792 834 797 773 702
Totaal 28.558 27.574 26.649 25.809 24.764
Vrouwen (€ 1.000)          
<€ 2,5 32.966 32.701 33.107 33.561 33.760
€ 2,5-<€ 5 33.907 34.640 35.066 35.652 35.910
€ 5-<€ 7,5 24.755 24.945 25.123 25.328 25.414
€ 7,5-<€ 10 18.625 18.816 18.876 19.061 18.986
€ 10-<€ 12,5 15.631 15.554 15.495 15.336 15.425
€ 12,5-<€ 15 12.789 12.722 12.594 12.519 12.412
€ 15-<€ 17,5 9.739 9.642 9.486 9.290 9.249
€ 17,5-<€ 20 7.212 7.038 6.876 6.727 6.669
>=€ 20 21.155 20.932 20.417 19.746 19.320
Totaal 176.779 176.990 177.040 177.220 177.145
 

In de lagere uitkeringsklassen is het aantal deelnemers hoger. Dit is te verklaren door een tweetal oorzaken: 

  • Ouderdomspensioen wordt in de regel, in vergelijking met nabestaandenpensioen, over een langere tijd opgebouwd. Dit wordt veroorzaakt doordat nabestaandenpensioen na overlijden al wordt toegekend.
  • Nabestaandenpensioen is een vast, lager, percentage afgeleid van ouderdomspensioen. Hierdoor wordt minder nabestaandenpensioen opgebouwd dan ouderdomspensioen. 

1.25 Verloop van wezenpensioen naar leeftijds- en uitkeringsklasse


in aantal personen

Leeftijdsklasse   2016   2015   2014   2013   2012
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
0-<10 jr 397 354 419 378 446 387 468 406 455 440
10-<20 jr 2.741 2.617 2.862 2.709 2.980 2.894 3.191 3.083 3.317 3.147
>=20 jr 702 615 707 701 745 672 753 661 830 790
Totaal 3.840 3.586 3.988 3.788 4.171 3.953 4.412 4.150 4.602 4.377
 

in aantal personen

Uitkeringsklasse (* € 1.000)   2016   2015   2014   2013   2012
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
<€ 2,5 2.248 2.029 2.236 2.071 2.370 2.238 2.514 2.343 2.632 2.474
€ 2,5-<€ 5 1.194 1.193 1.330 1.303 1.366 1.275 1.407 1.299 1.476 1.355
€ 5-<€ 7,5 308 266 315 309 330 339 335 346 359 379
€ 7,5-<€ 10 63 71 66 75 72 72 88 80 81 86
>=€ 10 27 27 41 30 33 29 68 82 54 83
Totaal 3.840 3.586 3.988 3.788 4.171 3.953 4.412 4.150 4.602 4.377
 

1.26 Verloop van het partnerpensioen naar leeftijds- en uitkeringsklasse

in aantal personen

Leeftijdsklasse   2016   2015   2014   2013   2012
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
20-<30 jr 38 63 43 69 55 83 62 88 62 87
30-<40 jr 82 293 96 326 96 314 117 335 120 354
40-<50 jr 730 1.769 776 1.870 833 2.087 865 2.313 914 2.491
50-<60 jr 3.402 10.102 3.511 10.692 3.637 11.183 3.780 11.725 3.836 12.160
60-<70 jr 7.994 31.365 7.911 32.433 7.438 31.964 6.975 32.080 6.451 31.595
70-<80 jr 7.036 50.222 6.224 48.426 5.856 48.379 5.455 48.206 4.966 48.198
80-<90 jr 4.544 59.340 4.236 59.679 3.896 60.054 3.580 60.212 3.314 60.728
90-<100 jr 876 19.611 776 19.306 658 18.634 555 17.740 490 16.804
>=100 jr 16 428 13 401 9 389 8 371 9 351
Totaal 24.718 173.193 23.586 173.202 22.478 173.087 21.397 173.070 20.162 172.768
 

in aantal personen

Uitkeringsklasse (* € 1.000)   2016   2015   2014   2013   2012
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
<€ 2,5 11.547 31.012 10.946 30.630 10.485 30.869 10.015 31.218 9.435 31.286
€ 2,5-<€ 5 4.875 32.746 4.678 33.337 4.455 33.791 4.215 34.353 3.935 34.555
€ 5-<€ 7,5 2.592 24.454 2.490 24.636 2.347 24.784 2.237 24.982 2.116 25.035
€ 7,5-<€ 10 1.768 18.537 1.675 18.741 1.551 18.804 1.466 18.981 1.381 18.900
€ 10-<€ 12,5 1.152 15.596 1.080 15.524 1.036 15.466 948 15.254 968 15.398
€ 12,5-<€ 15 902 12.746 879 12.722 839 12.594 805 12.519 753 12.394
€ 15-<€ 17,5 602 9.677 593 9.642 588 9.486 566 9.290 530 9.234
€ 17,5-<€ 20 412 7.158 411 7.038 380 6.876 372 6.727 348 6.663
>=20 868 21.267 834 20.932 797 20.417 773 19.746 696 19.303
Totaal 24.718 173.193 23.586 173.202 22.478 173.087 21.397 173.070 20.162 172.768
 

1.27 Gemiddeld aantal opbouwjaren van de personen die in 2016 met ouderdomspensioen zijn gegaan


  Gemiddeld aantal jaren Aantal personen
Deelnemers    
Man 29,92 13.044
Vrouw 19,69 7.720
Totaal 26,12 20.764
Gewezen deelnemers    
Man 12,93 5.417
Vrouw 8,17 5.986
Totaal 10,43 11.403
 

1.28 Som van de opgebouwde OP-pensioenaanspraken


in €

Ultimo 2016 Som pensioen-aanspraken (als gehuwd) Som pensioen-aanspraken (als ongehuwd) Aantal personen
Deelnemers
Man 7.201.863.888 7.444.127.690 528.770
Vrouw 4.455.685.324 4.573.837.030 576.022
Totaal 11.657.549.212 12.017.964.720 1.104.792
Gewezen deelnemers
Man 1.033.828.484 1.123.976.213 432.655
Vrouw 789.987.311 871.547.187 500.471
Totaal 1.823.815.795 1.995.523.399 933.126
 

in €

Ultimo 2015 Som pensioen-aanspraken (als gehuwd) Som pensioen-aanspraken (als ongehuwd) Aantal personen
Deelnemers
Man 7.314.489.335 7.585.702.100 524.484
Vrouw 4.344.390.368 4.470.961.074 556.006
Totaal 11.658.879.703 12.056.663.174 1.080.490
Gewezen deelnemers
Man 1.010.082.733 1.107.397.411 436.084
Vrouw 756.362.095 841.319.657 505.502
Totaal 1.766.444.828 1.948.717.069 941.586
 

In bovenstaande tabellen zijn de opgebouwde OP-pensioenaanspraken voor alle deelnemers weergegeven. In de tabel zijn alle deelnemers als gehuwd recpectievelijk als ongehuwd aangemerkt, waarbij de overeenkomstige franchise in een bepaalde periode (1986-1995) is gebruikt. Voor beide varianten geldt als aanvang pensioenleeftijd 67 jaar.  

 

 

1.29 Som van de opgebouwde pensioenaanspraken van deelnemers

in €

  Som pensioenaanspraken
Leeftijdsklasse (met gehuwdenfranchise) Man Vrouw Totaal
15-<20 jr 55.036 36.153 91.189
20-<25 jr 6.578.294 6.242.477 12.820.770
25-<30 jr 56.941.875 74.503.405 131.445.280
30-<35 jr 163.586.355 233.819.815 397.406.169
35-<40 jr 319.740.920 409.542.320 729.283.240
40-<45 jr 503.117.916 536.130.925 1.039.248.840
45-<50 jr 805.275.479 671.146.511 1.476.421.990
50-<55 jr 1.296.503.708 850.644.303 2.147.148.011
55-<60 jr 1.919.796.547 939.295.143 2.859.091.690
60-<67 jr 2.125.105.025 732.753.153 2.857.858.178
>=67 jr 5.162.733 1.571.120 6.733.854
Totaal 7.201.863.888 4.455.685.324 11.657.549.212
   
Leeftijdsklasse (met ongehuwdenfranchise) Man Vrouw Totaal
15-<20 jr 55.036 36.153 91.189
20-<25 jr 6.578.294 6.242.477 12.820.770
25-<30 jr 56.942.177 74.503.451 131.445.627
30-<35 jr 163.587.172 233.819.815 397.406.987
35-<40 jr 319.744.083 409.542.496 729.286.579
40-<45 jr 503.572.563 536.354.518 1.039.927.082
45-<50 jr 809.907.680 675.196.498 1.485.104.177
50-<55 jr 1.331.496.504 879.791.441 2.211.287.944
55-<60 jr 2.004.182.034 985.013.283 2.989.195.317
60-<67 jr 2.242.764.485 771.734.185 3.014.498.669
>=67 jr 5.297.663 1.602.714 6.900.377
Totaal 7.444.127.690 4.573.837.030 12.017.964.720
 

1.30 Som van de premiegrondslagen per 31-12-2016

in €

  Som premieplichtig inkomen
Leeftijdsklasse Man Vrouw Totaal
15-<20 jr 1.923.134 2.633.386 4.556.520
20-<25 jr 138.878.368 228.893.682 367.772.050
25-<30 jr 742.742.000 1.090.530.484 1.833.272.484
30-<35 jr 1.317.396.356 1.697.000.219 3.014.396.575
35-<40 jr 1.827.443.353 2.089.206.692 3.916.650.045
40-<45 jr 2.156.051.509 2.189.699.649 4.345.751.158
45-<50 jr 2.713.860.671 2.371.748.959 5.085.609.630
50-<55 jr 3.381.386.791 2.494.800.452 5.876.187.242
55-<60 jr 4.245.030.999 2.360.068.169 6.605.099.168
60-<67 jr 4.211.896.396 1.687.653.494 5.899.549.891
>=67 jr 13.408.940 4.640.518 18.049.458
Totaal 20.750.018.517 16.216.875.705 36.966.894.221
 

1.31 Aantal deelnemers naar geslacht en leeftijdsklasse


in aantal personen

   
Leeftijdsklasse Man Vrouw Totaal
15-<20 jr 1.357 782 2.139
20-<25 jr 15.506 18.438 33.944
25-<30 jr 37.578 53.402 90.980
30-<35 jr 45.719 66.632 112.351
35-<40 jr 49.244 72.046 121.290
40-<45 jr 52.156 71.179 123.335
45-<50 jr 62.559 76.884 139.443
50-<55 jr 76.346 82.004 158.350
55-<60 jr 93.252 77.833 171.085
60-<67 jr 94.755 56.633 151.388
>=67 jr 298 189 487
Totaal 528.770 576.022 1.104.792
 

1.32 Som van het uitkeringsbedrag (op jaarbasis) voor personen met ouderdomspensioen


in €

Leeftijdsklasse   2016   2015   2014
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
<70 jr 2.765.034.868 889.324.440 2.882.045.793 878.726.676 2.860.914.402 836.327.817
70-<75 jr 1.841.663.093 447.077.822 1.579.763.929 370.348.797 1.489.455.866 341.402.602
75-<80 jr 1.046.146.166 242.188.542 984.000.423 228.147.002 919.235.432 212.426.389
80-<85 jr 651.576.753 154.498.206 623.816.801 148.129.770 600.821.418 142.739.479
85-<90 jr 359.003.651 90.162.487 354.557.133 85.155.458 346.735.275 81.011.624
90-<95 jr 136.610.417 37.867.870 126.140.893 36.857.106 116.434.157 35.428.087
95-<100 jr 22.606.576 9.540.613 21.471.802 9.009.321 19.241.395 8.563.880
>=100 jr 2.084.239 1.280.612 1.827.076 1.347.150 1.689.758 1.189.350
Totaal 6.824.725.763 1.871.940.593 6.573.623.849 1.757.721.280 6.354.527.703 1.659.089.228
 

1.33 Gemiddelde uitkeringsbedrag; personen met ouderdomspensioen


in €

Leeftijdsklasse   2016   2015   2014
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
<70 jr 20.282 10.270 19.711 9.841 19.562 9.707
70-<75 jr 18.038 8.090 17.658 7.796 17.297 7.525
75-<80 jr 16.455 6.930 16.120 6.821 15.836 6.734
80-<85 jr 15.784 6.637 15.490 6.614 15.121 6.565
85-<90 jr 15.065 6.567 14.978 6.566 14.899 6.646
90-<95 jr 15.739 7.053 15.670 7.057 15.527 7.138
95-<100 jr 15.954 7.688 16.000 7.814 15.480 7.930
>=100 jr 19.121 7.857 18.455 8.581 18.986 8.146
Totaal 18.087 8.486 17.759 8.286 17.542 8.165
 

1.34 Som van het uitkeringsbedrag (op jaarbasis) voor personen met partnerpensioen ultimo jaar


in €

Leeftijdsklasse   2016   2015   2014
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
20-<30 jr 132.090 333.159 106.131 358.443 152.736 552.216
30-<40 jr 779.071 3.088.279 884.816 3.323.287 870.892 3.078.325
40-<50 jr 5.997.040 18.682.639 6.349.188 19.485.375 6.693.555 21.830.860
50-<60 jr 26.879.625 131.091.324 27.348.236 138.411.678 27.776.709 142.938.420
60-<70 jr 46.469.078 341.256.482 45.149.623 346.968.285 42.451.707 339.758.469
70-<80 jr 27.239.737 470.139.311 23.548.223 449.541.285 21.774.015 444.884.535
80-<90 jr 16.167.414 547.548.940 14.796.498 543.407.012 13.107.092 542.442.660
90-<100 jr 2.993.774 182.622.623 2.721.679 178.806.300 2.456.930 170.415.748
>=100 jr 51.996 3.923.868 55.268 3.856.320 44.678 3.377.111
Totaal 126.709.824 1.698.686.626 120.959.661 1.684.157.986 115.328.314 1.669.278.344
 

1.35 Gemiddelde uitkeringsbedrag voor personen met partnerpensioen


in €

Leeftijdsklasse   2016   2015   2014
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
20-<30 jr 3.476 5.288 2.468 5.195 2.777 6.653
30-<40 jr 9.618 10.723 9.413 10.385 9.167 9.962
40-<50 jr 8.531 10.762 8.387 10.636 8.213 10.623
50-<60 jr 8.007 13.073 7.884 13.031 7.718 12.848
60-<70 jr 5.859 10.922 5.743 10.733 5.736 10.649
70-<80 jr 3.891 9.379 3.801 9.301 3.731 9.202
80-<90 jr 3.571 9.251 3.505 9.137 3.371 9.049
90-<100 jr 3.457 9.391 3.544 9.366 3.751 9.183
>=100 jr 4.000 9.432 5.527 9.838 5.585 8.772
Totaal 5.168 9.846 5.165 9.766 5.160 9.665
 

1.36 Som van het uitkeringsbedrag (op jaarbasis) voor personen met wezenpensioen ultimo jaar


in €

Leeftijdsklasse   2016   2015   2014
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
0-<10 jr 1.033.993 929.723 1.064.530 1.012.732 1.162.746 1.013.635
10-<20 jr 6.746.347 6.644.125 7.011.091 6.829.699 7.265.501 7.077.407
>=20 jr 1.755.045 1.520.957 1.879.274 1.777.708 1.907.612 1.743.225
Totaal 9.535.386 9.094.805 9.954.895 9.620.139 10.335.859 9.834.267
 

1.37 Gemiddelde uitkeringsbedrag voor personen met wezenpensioen


in €

Leeftijdsklasse   2016   2015   2014
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
0-<10 jr 2.651 2.664 2.603 2.715 2.631 2.667
10-<20 jr 2.602 2.662 2.579 2.634 2.563 2.566
>=20 jr 2.945 2.859 3.036 2.773 2.769 2.741
Totaal 2.664 2.693 2.657 2.667 2.606 2.606
 

1.38 Som van het uitkeringsbedrag (op jaarbasis) voor personen met arbeidsongeschiktheidspensioen ultimo jaar


in €

Leeftijdsklasse   2016   2015   2014
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
15-<25 jr - - 545 - - -
25-<35 jr 937.160 385.993 882.464 369.310 783.043 365.492
35-<45 jr 6.532.687 4.410.084 6.931.659 5.180.398 7.530.585 5.768.563
45-<55 jr 20.964.623 17.697.056 22.862.216 19.302.442 23.887.500 20.158.665
>=55 jr 63.009.100 45.057.327 66.182.235 45.022.053 70.244.191 45.307.197
Totaal 91.443.570 67.550.460 96.859.119 69.874.204 102.445.319 71.599.917
 

1.39 Gemiddelde uitkeringsbedrag voor personen met arbeidsongeschiktheidspensioen


in €

Leeftijdsklasse   2016   2015   2014
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
15-<25 jr - - 54 - - -
25-<35 jr 2.037 1.340 1.797 1.172 1.464 1.059
35-<45 jr 4.109 2.573 4.181 2.870 4.279 3.033
45-<55 jr 4.670 3.149 4.761 3.205 4.728 3.222
>=55 jr 4.955 3.032 5.039 3.029 5.117 3.041
Totaal 4.749 3.005 4.820 3.037 4.858 3.059