Terug naar boven

1

1.1 Verdeling werkzame Nederlandse beroepsbevolking en ABP-deelnemers

De deelnemerspopulatie van ABP is ouder dan de Nederlandse beroepsbevolking. Zo bedraagt het procentuele aandeel van de laagste leeftijdsklasse minder dan de helft van het aandeel bij de Nederlandse beroepsbevolking. Bij de tweede en derde leeftijdsklasse is er ook een verschil bij de mannen aanwezig, maar minder groot. Bij de vrouwen is het verschil ook bij de tweede leeftijdsklasse aanwezig, maar kleiner dan bij de mannen.

Aan de andere kant van de leeftijdsverdeling is de hoogste leeftijdsklassen bij de ABP-populatie relatief sterk vertegenwoordigd vergeleken met de Nederlandse beroepsbevolking. Bij de mannen is dit +14%-punt en bij de vrouwen +7%-punt hoger dan bij de populatie van de Nederlandse beroepsbevolking.

De informatie over de werkzame Nederlandse beroepsbevolking is afkomstig van CBS Statline en heeft betrekking op de stand eind 2017. 

1.2 Verloop van de deelnemerspopulatie

in aantal personen

  2017 2016 2015 2014 2013
Deelnemers          
Man 525.680 528.770 524.484 535.142 540.917
Vrouw 585.426 576.022 556.006 557.195 554.737
Totaal 1.111.106 1.104.792 1.080.490 1.092.337 1.095.654
Arbeidsongeschiktheidsgepensioneerden          
Man 18.809 19.259 20.099 21.088 22.277
Vrouw 22.297 22.481 23.007 23.403 24.106
Totaal 41.106 41.740 43.106 44.491 46.383
Ouderdomsgepensioneerden          
Man 386.149 378.450 371.226 362.915 350.717
Vrouw 235.069 224.858 215.633 205.651 193.000
Totaal 621.218 603.308 586.859 568.566 543.717
Partnergepensioneerden          
Man 25.795 24.718 23.586 22.478 21.397
Vrouw 173.183 173.193 173.202 173.087 173.070
Totaal 198.978 197.911 196.788 195.565 194.467
Wezengepensioneerden          
Man 3.659 3.840 3.988 4.171 4.412
Vrouw 3.493 3.586 3.788 3.953 4.150
Totaal 7.152 7.426 7.776 8.124 8.562
Gewezen deelnemers          
Man 437.785 432.655 436.084 430.818 430.719
Vrouw 508.312 500.471 505.502 496.330 491.631
Totaal 946.097 933.126 941.586 927.148 922.350
 

Bij de deelnemers heeft de toename van het aantal deelnemers zich in 2017 voortgezet. Het totaal aantal pensioengerechtigden neemt voor het 5e achtereenvolgende jaar toe als gevolg van de vergrijzing en de stijgende levernsverwachting. Bij AO-geschikten en wezengepensioneerden zet de dalende trend van de afgelopen jaren zich voort. De stijging van het aantal gewezen deelnemers is het gevolg van het feit dat er tot 1 november 2017 geen uitgaande waardeoverdracht mogelijk is geweest.

1.3 Index van het aantal personen

  2017 2016 2015 2014 2013
Deelnemers          
Man 97,2 97,8 97,0 98,9 100,0
Vrouw 105,5 103,8 100,2 100,4 100,0
Totaal 101,4 100,8 98,6 99,7 100,0
Arbeidsongeschiktheidsgepensioneerden          
Man 84,4 86,5 90,2 94,7 100,0
Vrouw 92,5 93,3 95,4 97,1 100,0
Totaal 88,6 90,0 92,9 95,9 100,0
Ouderdomsgepensioneerden          
Man 110,1 107,9 105,8 103,5 100,0
Vrouw 121,8 116,5 111,7 106,6 100,0
Totaal 114,3 111,0 107,9 104,6 100,0
Partnergepensioneerden          
Man 120,6 115,5 110,2 105,1 100,0
Vrouw 100,1 100,1 100,1 100,0 100,0
Totaal 102,3 101,8 101,2 100,6 100,0
Wezengepensioneerden          
Man 82,9 87,0 90,4 94,5 100,0
Vrouw 84,2 86,4 91,3 95,3 100,0
Totaal 83,5 86,7 90,8 94,9 100,0
Gewezen deelnemers          
Man 101,6 100,4 101,2 100,0 100,0
Vrouw 103,4 101,8 102,8 101,0 100,0
Totaal 102,6 101,2 102,1 100,5 100,0
 

De aantallen personen zijn in een index uitgedrukt ten opzichte van het overeenkomstige aantal personen eind 2013.

1.4 Leeftijdsverdeling deelnemers

1.5 Verloop van de deelnemers naar leeftijdsklassen

in aantal personen

  2017 2016 2015 2014 2013
Leeftijdsklasse mannen          
15-<25 jr 17.210 16.863 16.746 17.594 14.767
25-<35 jr 84.670 83.297 81.380 83.347 83.605
35-<45 jr 101.394 101.400 101.264 103.978 106.795
45-<55 jr 134.122 138.906 142.545 149.641 155.713
55-<60 jr 90.274 93.251 93.415 96.716 98.937
60-<67 jr 97.572 94.755 88.837 83.569 80.838
>=67 jr 438 298 297 297 262
Totaal 525.680 528.770 524.484 535.142 540.917
Leeftijdsklasse vrouwen          
15-<25 jr 20.538 19.220 18.117 18.223 16.134
25-<35 jr 121.637 120.034 117.740 120.288 121.512
35-<45 jr 144.402 143.225 140.031 140.745 141.903
45-<55 jr 158.738 158.887 156.511 158.669 160.108
55-<60 jr 78.631 77.834 74.251 74.353 72.446
60-<67 jr 61.263 56.633 49.187 44.754 42.494
>=67 jr 217 189 169 163 140
Totaal 585.426 576.022 556.006 557.195 554.737
 

De leeftijdsklassen 60 tot en met 67 jaar en hoger laat zowel bij de mannen als bij de vrouwen over de afgelopen vijf jaar als enige categorie een toename van de aantallen zien. De mannen kennen een cumulatieve stijging ten opzichte van 2013 van circa 21%, bij de vrouwen is dat zelfs 44%. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt doordat mensen langer doorwerken (zie ook de stijging van de gemiddelde uittreeleeftijd in verband met vervroegde pensionering in grafiek "gemiddelde instroomleeftijd van vroeg-gepensioneerden").
In tegenstelling tot 2016 is het totaal aantal mannelijke actieven in 2017 licht gedaald met 0,6%. Het aantal vrouwelijke actieven is wel gestegen in tegenstelling tot de mannelijke actieven en wel met 1,6%.

Van het totale aantal actieve deelnemers bedraagt het aandeel mannen ultimo 2017 47,3% tegen 49,4% ultimo 2013.

1.6 Leeftijdsverdeling deelnemers (in fte's)

 

1.7 Verloop van de deelnemers naar leeftijdsklassen (in fte's)

Jaar 2017 2016 2015 2014 2013
Leeftijdsklasse mannen          
15-<25 jr 14.394 14.119 14.141 14.718 12.580
25-<35 jr 80.555 79.298 77.813 79.784 80.589
35-<45 jr 97.205 97.375 97.660 100.406 103.560
45-<55 jr 129.119 133.802 138.182 145.366 151.976
55-<60 jr 87.855 90.459 91.516 95.196 97.961
60-<67 jr 94.606 90.903 86.683 81.902 79.243
>=67 jr 314 209 211 212 173
Totaal 504.048 506.165 506.206 517.584 526.082
Leeftijdsklasse vrouwen          
15-<25 jr 14.828 13.527 12.344 12.428 11.429
25-<35 jr 101.506 99.868 97.607 100.167 101.932
35-<45 jr 110.619 109.499 107.033 107.336 107.942
45-<55 jr 123.817 123.056 121.362 122.531 123.573
55-<60 jr 61.739 60.520 58.324 58.569 57.340
60-<67 jr 48.105 43.865 38.998 35.567 33.630
>=67 jr 114 102 90 86 64
Totaal 460.728 450.436 435.758 436.684 435.910
 

Door de aantallen fulltime-equivalenten te delen door de aantallen personen, kan een gemiddeld fulltime-equivalent worden berekend. Dit gemiddelde fulltime-equivalent ultimo 2017 bedraagt voor de mannen 0,96; voor vrouwen is dit 0,79. Het gemiddelde fulltime-equivalent voor het totaal is 0,87. 

In fulltime-equivalenten uitgedrukt bedraagt het aandeel mannen 52,2%. Ultimo 2013 was dit 54,7%.

1.8 Verdeling van de deelnemers naar premieplichtig inkomen

Het premieplichtig inkomen is gedefinieerd als het jaarinkomen minus franchise.

De mediaan verdeelt de populatie in 2 gelijke delen. Voor mannen bedraagt deze € 37.900 (2016: € 36.900) en voor vrouwen € 26.300 (2016: € 25.150) (afgeronde bedragen).

1.9 Verdeling van de deelnemers naar fulltime jaarinkomen


De mediaan verdeelt de populatie in 2 gelijke delen. Voor mannen bedraagt deze € 52.700 (2016: € 51.800) en voor vrouwen € 48.400 (2016: € 46.800) (afgeronde bedragen).

1.10 Gemiddelde opgebouwde diensttijd voor deelnemers

  Gemiddelde diensttijd Aantal personen
  Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal
Leeftijdsklasse
15-<20 jr 0,54 0,34 0,46 1.400 962 2.362
20-<25 jr 1,79 1,03 1,37 15.810 19.576 35.386
25-<30 jr 3,75 2,99 3,30 38.094 54.373 92.467
30-<35 jr 6,71 6,22 6,42 46.576 67.264 113.840
35-<40 jr 9,94 9,31 9,57 49.723 73.097 122.820
40-<45 jr 13,21 11,52 12,23 51.671 71.305 122.976
45-<50 jr 16,33 13,01 14,47 61.135 77.645 138.780
50-<55 jr 21,06 16,14 18,47 72.987 81.093 154.080
55-<60 jr 27,05 19,45 23,51 90.274 78.631 168.905
60-<67 jr 30,20 20,93 26,63 97.572 61.263 158.835
>=67 jr 13,43 9,04 11,99 438 217 655
Totaal 18,25 12,36 15,14 525.680 585.426 1.111.106
 

Uit de tabel blijkt dat vrouwen minder opgebouwde diensttijd kennen dan mannen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het werken in deeltijd, dat relatief gezien vaker bij vrouwen dan bij mannen voorkomt, en door onderbrekingen van de carrière vanwege gewijzigde gezinssamenstelling.

1.11 Gemiddelde leeftijd deelnemers naar sector

1.12 Deelnemers ultimo jaar naar sector

in aantal personen

    Stand ultimo jaar
  2017 2016 2015 2014 2013
Sector          
Rijk 132.633 131.904 130.900 131.357 131.562
Gemeenten 195.333 192.500 189.486 191.666 199.790
Provincies 12.596 12.576 12.755 12.723 12.973
Waterschappen 12.646 12.470 12.432 12.562 12.614
Defensie - burger 18.781 19.207 18.753 19.225 17.826
Defensie - militair 49.531 50.096 50.809 52.676 50.854
Politie 63.161 63.843 63.575 64.422 65.523
Rechterlijke macht 3.511 3.335 3.416 3.480 3.521
Primair en Voortgezet Onderwijs 284.097 285.275 277.236 282.307 283.153
Wetenschappelijk Onderwijs 59.637 58.134 55.916 56.615 54.793
Onderz. en Wetenschapsbeleid 6.244 6.197 6.102 6.185 6.363
Hoger Beroeps Onderwijs 46.996 47.184 44.791 43.665 41.975
Academische ziekenhuizen 70.099 68.108 65.984 66.210 65.543
Beroeps- en Volw.Educatie 56.444 55.283 53.750 52.303 52.110
Water-. Energie- en Nuts Bedr. 35.451 35.975 36.061 38.201 39.182
Vrijwillige toetreders 46.217 46.456 42.842 43.115 41.092
Overige 17.729 16.249 15.682 15.625 16.780
Totaal 1.111.106 1.104.792 1.080.490 1.092.337 1.095.654
 

De toename in 2016 zet door in 2017, met name bij de sectoren gemeenten, wetenschappelijk onderwijs en academische ziekenhuizen.

1.13 Leeftijdsverdeling personen met arbeidsongeschiktheidspensioen

Naar verwachting zal deze populatie in de komende jaren sterk afnemen vanwege de concentratie bij de hogere leeftijden en de strengere onderliggende WIA-eisen die aan nieuwe instroom zijn gesteld. De leeftijd voor dit pensioen eindigt bij de AOW-leeftijd. Daarom komt er ook een kleine groep 65-jarigen voor in de populatie.

1.14 Verloop van het aantal mannen met arbeidsongeschiktheids-pensioen

in aantal personen

Jaar 2017 2016 2015 2014 2013
Naar leeftijdsklasse          
15-<25 jr - 2 10 12 20
25-<35 jr 431 462 492 535 549
35-<45 jr 1.509 1.590 1.658 1.760 1.916
45-<55 jr 4.345 4.490 4.804 5.054 5.082
>=55 jr 12.524 12.715 13.135 13.727 14.710
Totaal 18.809 19.259 20.099 21.088 22.277
Naar (bruto)-uitkeringsklasse (*€ 1.000)          
<€ 2,5 8.476 8.465 8.636 8.921 9.139
€ 2,5-<€ 5 4.163 4.391 4.665 4.980 5.451
€ 5-<€ 7,5 2.611 2.698 2.846 2.995 3.162
€ 7,5-<€ 10 1.268 1.333 1.413 1.479 1.602
€ 10 -<€ 12,5 775 797 852 915 979
€ 12,5-<€ 15 504 507 545 593 648
€ 15-<€ 17,5 309 339 363 376 401
€ 17,5-<€ 20 189 193 213 232 250
>=€ 20 514 536 566 597 645
Totaal 18.809 19.259 20.099 21.088 22.277
 

Het arbeidsongeschiktheidspensioen kent een sterke concentratie in de lagere bruto-uitkeringsklassen en hogere leeftijdsklassen. Hier speelt het aanvullende karakter van de uitkering een rol: de uitkering vult de WAO/WIA aan.

1.15 Verloop van het aantal vrouwen met arbeidsongeschiktheids-pensioen

in aantal personen

Jaar 2017 2016 2015 2014 2013
Naar leeftijdsklasse          
15-<25 jr - - - 3 6
25-<35 jr 266 288 315 345 357
35-<45 jr 1.610 1.714 1.805 1.902 2.029
45-<55 jr 5.361 5.620 6.023 6.256 6.598
>=55 jr 15.060 14.859 14.864 14.897 15.116
Totaal 22.297 22.481 23.007 23.403 24.106
Naar (bruto)-uitkeringsklasse (*€ 1.000)          
<€ 2,5 13.554 13.409 13.546 13.590 13.745
€ 2,5-<€ 5 4.132 4.295 4.501 4.725 5.103
€ 5-<€ 7,5 2.439 2.551 2.665 2.756 2.876
€ 7,5-<€ 10 1.122 1.131 1.176 1.196 1.237
€ 10 -<€ 12,5 488 506 516 530 531
€ 12,5-<€ 15 228 244 236 235 248
€ 15-<€ 17,5 140 144 155 158 151
€ 17,5-<€ 20 78 77 87 97 92
>= € 20 116 124 125 116 123
Totaal 22.297 22.481 23.007 23.403 24.106
 

Het arbeidsongeschiktheidspensioen kent een sterke concentratie in de lagere bruto-uitkeringsklassen en hogere leeftijdsklassen. Hier speelt het aanvullende karakter van de uitkering een rol: de uitkering vult de WAO/WIA aan.

1.16 Gemiddelde instroomleeftijd van vroeg-gepensioneerden

In de grafiek is de gemiddelde leeftijd bij de eerste toekenning van flexibel pensioen respectievelijk ABP Keuzepensioen opgenomen. Het voortschrijdend jaargemiddelde is gebaseerd op de aantallen per maand. Voor de vergelijkbaarheid zijn alléén toekenningen vanuit de categorie deelnemers meegenomen (instroom vanuit slapers is ook mogelijk).

In het begin van de reeks zijn de aantallen toegekende AKP-pensioenen nog erg laag en derhalve van weinig invloed op het overall-gemiddelde. In de loop van de tijd zijn deze aantallen echter toegenomen. De toestroom ontstond op het moment dat de deelnemers ongeveer 70% van hun laatst verdiende loon aan FPU gingen ontvangen. Door stijging van de reguliere ingangsdatum van het pensioen werd dit steeds later. De afvlakking is ongeveer ontstaan rond het moment waarop FPU is afgeschaft. De gemiddelde leeftijd bleef aanvankelijk nog enigszins constant, echter vanaf 2015 stijgt deze weer door AOW-verschuiving tot 67 jaar. 

1.17 Leeftijdsverdeling ouderdomsgepensioneerden (inclusief AKP)


De populatie ouderdomsgepensioneerden bestaat voor het grootste deel uit mannen, bijna tweemaal zoveel als vrouwen. Bij de hoogste leeftijden neemt echter het aandeel vrouwen toe. Dit wordt veroorzaakt door de
hogere levensverwachting van vrouwen.

1.18 Verloop van ouderdomspensioen (incl. AKP) naar leeftijdsklasse

in aantal personen

  2017 2016 2015 2014 2013
Mannen          
<65 jr 10.329 11.344 12.889 13.624 18.431
65-<70 jr 118.230 125.680 134.029 132.990 125.756
70-<75 jr 113.052 102.284 89.598 86.217 80.726
75-<80 jr 67.115 63.648 61.096 58.095 55.929
80-<85 jr 42.474 41.312 40.314 39.778 38.957
85-<90 jr 24.078 23.903 23.737 23.314 22.707
90-<95 jr 9.220 8.720 8.095 7.543 6.988
95-<100 jr 1.528 1.445 1.366 1.263 1.136
>=100 jr 123 114 102 91 87
Totaal 386.149 378.450 371.226 362.915 350.717
Vrouwen          
<65 jr 12.846 12.061 12.178 11.588 12.374
65-<70 jr 76.811 78.234 80.177 76.723 69.837
70-<75 jr 62.654 55.666 47.808 45.585 42.809
75-<80 jr 37.302 35.041 33.509 31.580 29.660
80-<85 jr 23.973 23.304 22.417 21.761 21.067
85-<90 jr 14.394 13.753 12.991 12.213 11.457
90-<95 jr 5.614 5.387 5.237 4.971 4.599
95-<100 jr 1.297 1.247 1.158 1.084 1.048
>=100 jr 178 165 158 146 149
Totaal 235.069 224.858 215.633 205.651 193.000
 

1.19 Verdeling van de ouderdomsgepensioneerden naar uitkeringsbedrag

De (bruto)-uitkeringsverdeling heeft een ander karakter dan de inkomensverdeling bij de deelnemers, omdat het ouderdomspensioen het tweede-pijlerpensioen betreft. Dit pensioen vormt een aanvulling op de AOW.

De mediaan verdeelt de populatie in 2 gelijke delen. Voor mannen bedraagt deze afgerond € 16.300 (2016:€ 16.000), terwijl het gemiddelde circa € 18.400 (2016: € 17.800) bedraagt en voor vrouwen afgerond € 5.400 (2016: € 5.000), terwijl het gemiddelde circa € 8.700 bedraagt.
De uitkeringsverdeling voor de vrouwelijke ouderdomsgepensioneerden is veel meer in de lagere uitkeringsklassen geconcentreerd dan voor de mannen. Het gaat hier om oudere generaties waarvoor het niet vanzelfsprekend was dat de vrouw een betaalde baan had.

1.20 Verloop van ouderdomspensioen (incl. AKP) naar uitkeringsklasse

in aantal personen

  2017 2016 2015 2014 2013
Mannen (€ 1.000, bruto)          
<5 74.615 73.469 72.187 71.257 68.687
5-<10 53.161 54.311 55.470 56.576 57.002
10-<15 51.691 51.734 51.558 50.871 49.719
15-<20 53.994 53.014 52.026 50.294 48.418
20-<25 48.241 46.835 45.635 43.834 41.031
25-<30 34.573 33.320 32.230 30.853 28.632
30-<35 25.027 23.977 23.126 22.188 20.317
35-<40 15.660 14.924 14.188 13.448 12.481
>=40 29.187 26.866 24.806 23.594 24.430
Totaal 386.149 378.450 371.226 362.915 350.717
Vrouwen (€1.000, bruto)          
<5 116.001 112.527 107.603 104.024 98.652
5-<10 43.491 41.752 40.796 38.750 36.527
10-<15 28.337 26.997 26.114 24.720 22.888
15-<20 20.485 19.367 18.647 17.466 15.856
20-<25 12.708 11.846 11.202 10.303 9.057
25-<30 6.342 5.692 5.219 4.736 4.205
30-<35 3.370 3.028 2.829 2.672 2.487
35-<40 1.927 1.682 1.499 1.376 1.271
>=40 2.408 1.967 1.724 1.604 2.057
Totaal 235.069 224.858 215.633 205.651 193.000
 

Het uitkeringsbedrag waarop de klasse-indeling is gebaseerd, betreft alleen het aanvullende pensioen (het zogenoemde tweede-pijlerpensioen). De AOW-uitkering is niet meegenomen.

1.21 Leeftijdsverdeling partnergepensioneerden

Van de personen met partnerpensioen is 87% vrouw. Enerzijds komt dit doordat van de oudere generaties de man meestal de kostwinner was, anderzijds bestaat het weduwnaarspensioen pas sinds 1989. Ook worden vrouwen gemiddeld ouder dan mannen, waardoor het minder voorkomt dat mannen een partnerpensioen genieten.

1.22 Leeftijdsverdeling wezengepensioneerden

 1.23 Verloop van partner-/wezenpensioen naar leeftijdsklasse

in aantal personen

  2017 2016 2015 2014 2013
Mannen          
0-<10 jr 377 401 419 452 468
10-<20 jr 2.639 2.767 2.862 3.021 3.191
20->30 jr 679 710 750 753 815
30-<40 jr 76 82 96 96 117
40-<50 jr 690 730 776 833 865
50-<60 jr 3.290 3.402 3.511 3.637 3.780
60-<70 jr 8.071 7.994 7.911 7.438 6.975
70-<80 jr 7.864 7.036 6.224 5.856 5.455
80-<90 jr 4.771 4.544 4.236 3.896 3.580
90-<100 jr 982 876 776 658 555
>=100 jr 15 16 13 9 8
Totaal 29.454 28.558 27.574 26.649 25.809
Vrouwen          
0-<10 jr 335 359 378 391 406
10-<20 jr 2.576 2.649 2.709 2.942 3.083
20->30 jr 634 639 770 702 749
30-<40 jr 276 295 326 315 335
40-<50 jr 1.690 1.769 1.870 2.087 2.313
50-<60 jr 9.504 10.102 10.692 11.183 11.725
60-<70 jr 30.520 31.365 32.433 31.964 32.080
70-<80 jr 51.825 50.222 48.426 48.379 48.206
80-<90 jr 58.792 59.340 59.679 60.054 60.212
90-<100 jr 20.085 19.611 19.306 18.634 17.740
>=100 jr 439 428 401 389 371
Totaal 176.676 176.779 176.990 177.040 177.220
 

De toename van het aantal personen is vooral zichtbaar in de leeftijdsklassen tussen 60 en 100 bij de mannen en 70 en 100 bij de vrouwen. Dat zal gezien de hogere levensverwachting ook in de toekomst het geval zijn.

1.24 Verloop van partner-/wezenpensioen naar uitkeringsklasse

in aantal personen

  2017 2016 2015 2014 2013
Mannen (€ 1.000, bruto)          
<€ 2,5 14.489 13.899 13.182 12.855 12.529
€ 2,5-<€ 5 6.104 6.029 6.008 5.821 5.622
€ 5 -< € 7,5 2.966 2.901 2.805 2.677 2.572
€ 7,5-<€ 10 1.920 1.836 1.741 1.623 1.554
€ 10-<€ 12,5 1.220 1.171 1.121 1.069 1.016
€ 12,5-<€ 15 937 912 879 839 805
€ 15-<€ 17,5 626 611 593 588 566
€ 17,5-<€ 20 409 407 411 380 372
>=€ 20 783 792 834 797 773
Totaal 29.454 28.558 27.574 26.649 25.809
Vrouwen (€ 1.000, bruto)          
<€ 2,5 33.050 32.966 32.701 33.107 33.561
€ 2,5-<€ 5 33.310 33.907 34.640 35.066 35.652
€ 5-<€ 7,5 24.638 24.755 24.945 25.123 25.328
€ 7,5-<€ 10 18.582 18.625 18.816 18.876 19.061
€ 10-<€ 12,5 15.662 15.631 15.554 15.495 15.336
€ 12,5-<€ 15 12.914 12.789 12.722 12.594 12.519
€ 15-<€ 17,5 9.835 9.739 9.642 9.486 9.290
€ 17,5-<€ 20 7.334 7.212 7.038 6.876 6.727
>=€ 20 21.351 21.155 20.932 20.417 19.746
Totaal 176.676 176.779 176.990 177.040 177.220
 

In de lagere bruto-uitkeringsklassen is het aantal deelnemers hoger. Dit is te verklaren door een tweetal oorzaken: 

  • Ouderdomspensioen wordt in de regel, in vergelijking met nabestaandenpensioen, over een langere tijd opgebouwd. Dit wordt veroorzaakt doordat nabestaandenpensioen na overlijden al wordt toegekend.
  • Nabestaandenpensioen is een vast, lager, percentage afgeleid van ouderdomspensioen. Hierdoor wordt minder nabestaandenpensioen opgebouwd dan ouderdomspensioen. 

1.25 Verloop van wezenpensioen naar leeftijds- en uitkeringsklasse

in aantal personen

Leeftijdsklasse   2017   2016   2015   2014   2013
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
0-<10 jr 374 328 397 354 419 378 446 387 468 406
10-<20 jr 2.611 2.548 2.741 2.617 2.862 2.709 2.980 2.894 3.191 3.083
>=20 jr 674 617 702 615 707 701 745 672 753 661
Totaal 3.659 3.493 3.840 3.586 3.988 3.788 4.171 3.953 4.412 4.150
 

in aantal personen

Bruto-uitkeringsklasse (* € 1.000)   2017   2016   2015   2014   2013
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
<€ 2,5 2.127 1.955 2.248 2.029 2.236 2.071 2.370 2.238 2.514 2.343
€ 2,5-<€ 5 1.178 1.173 1.194 1.193 1.330 1.303 1.366 1.275 1.407 1.299
€ 5-<€ 7,5 274 278 308 266 315 309 330 339 335 346
€ 7,5-<€ 10 57 63 63 71 66 75 72 72 88 80
>=€ 10 23 24 27 27 41 30 33 29 68 82
Totaal 3.659 3.493 3.840 3.586 3.988 3.788 4.171 3.953 4.412 4.150
 

1.26 Verloop van het partnerpensioen naar leeftijds- en uitkeringsklasse

in aantal personen

Leeftijdsklasse   2017   2016   2015   2014   2013
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
20-<30 jr 36 54 38 63 43 69 55 83 62 88
30-<40 jr 76 274 82 293 96 326 96 314 117 335
40-<50 jr 690 1.690 730 1.769 776 1.870 833 2.087 865 2.313
50-<60 jr 3.290 9.504 3.402 10.102 3.511 10.692 3.637 11.183 3.780 11.725
60-<70 jr 8.071 30.520 7.994 31.365 7.911 32.433 7.438 31.964 6.975 32.080
70-<80 jr 7.864 51.825 7.036 50.222 6.224 48.426 5.856 48.379 5.455 48.206
80-<90 jr 4.771 58.792 4.544 59.340 4.236 59.679 3.896 60.054 3.580 60.212
90-<100 jr 982 20.085 876 19.611 776 19.306 658 18.634 555 17.740
>=100 jr 15 439 16 428 13 401 9 389 8 371
Totaal 25.795 173.183 24.718 173.193 23.586 173.202 22.478 173.087 21.397 173.070
 

in aantal personen

Bruto-uitkeringsklasse (* € 1.000)   2017   2016   2015   2014   2013
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
<€ 2,5 12.133 31.036 11.547 31.012 10.946 30.630 10.485 30.869 10.015 31.218
€ 2,5-<€ 5 5.013 32.222 4.875 32.746 4.678 33.337 4.455 33.791 4.215 34.353
€ 5-<€ 7,5 2.706 24.338 2.592 24.454 2.490 24.636 2.347 24.784 2.237 24.982
€ 7,5-<€ 10 1.858 18.477 1.768 18.537 1.675 18.741 1.551 18.804 1.466 18.981
€ 10-<€ 12,5 1.201 15.626 1.152 15.596 1.080 15.524 1.036 15.466 948 15.254
€ 12,5-<€ 15 926 12.875 902 12.746 879 12.722 839 12.594 805 12.519
€ 15-<€ 17,5 621 9.763 602 9.677 593 9.642 588 9.486 566 9.290
€ 17,5-<€ 20 427 7.270 412 7.158 411 7.038 380 6.876 372 6.727
>=20 910 21.576 868 21.267 834 20.932 797 20.417 773 19.746
Totaal 25.795 173.183 24.718 173.193 23.586 173.202 22.478 173.087 21.397 173.070
 

 

1.27 Gemiddeld aantal opbouwjaren van de personen die in 2017 met ouderdomspensioen zijn gegaan

  Gemiddeld aantal jaren Aantal personen
Deelnemers    
Man 29,92 12.934
Vrouw 20,29 8.326
Totaal 26,15 21.260
Gewezen deelnemers    
Man 11,79 5.130
Vrouw 8,35 6.077
Totaal 9,93 11.207
 

1.28 Som van de opgebouwde OP-pensioenaanspraken

in €

Ultimo 2017 Som pensioen-aanspraken (als gehuwd) Som pensioen-aanspraken (als ongehuwd) Aantal personen
Deelnemers
Man 7.466.738.934 7.700.431.317 525.680
Vrouw 4.670.114.175 4.783.787.966 585.426
Totaal 12.136.853.109 12.484.219.283 1.111.106
Gewezen deelnemers
Man 1.065.076.952 1.150.744.613 437.785
Vrouw 841.388.998 920.529.119 508.312
Totaal 1.906.465.950 2.071.273.732 946.097
 

in €

Ultimo 2016 Som pensioen-aanspraken (als gehuwd) Som pensioen-aanspraken (als ongehuwd) Aantal personen
Deelnemers
Man 7.201.863.888 7.444.127.690 528.770
Vrouw 4.455.685.324 4.573.837.030 576.022
Totaal 11.657.549.212 12.017.964.720 1.104.792
Gewezen deelnemers
Man 1.033.828.484 1.123.976.213 432.655
Vrouw 789.987.311 871.547.187 500.471
Totaal 1.823.815.795 1.995.523.399 933.126
 

In bovenstaande tabellen zijn de opgebouwde OP-pensioenaanspraken voor alle deelnemers weergegeven. In de tabel zijn alle deelnemers als gehuwd recpectievelijk als ongehuwd aangemerkt, waarbij de overeenkomstige franchise in een bepaalde periode (1986-1995) is gebruikt. Voor beide varianten geldt als aanvang pensioenleeftijd 67 jaar.  

1.29 Som van de opgebouwde pensioenaanspraken van deelnemers

in € (bruto)

  Som pensioenaanspraken
Leeftijdsklasse (met gehuwdenfranchise) Man Vrouw Totaal
15-<20 jr 63.074 51.322 114.396
20-<25 jr 6.172.424 6.580.169 12.752.593
25-<30 jr 53.305.701 70.825.194 124.130.895
30-<35 jr 158.783.038 225.152.684 383.935.722
35-<40 jr 315.245.459 413.910.125 729.155.584
40-<45 jr 494.209.327 542.721.085 1.036.930.412
45-<50 jr 782.486.771 694.421.405 1.476.908.176
50-<55 jr 1.237.894.279 860.332.816 2.098.227.095
55-<60 jr 1.948.995.686 986.623.846 2.935.619.532
60-<67 jr 2.460.694.330 867.502.388 3.328.196.718
>=67 jr 8.888.844 1.993.142 10.881.986
Totaal 7.466.738.933 4.670.114.176 12.136.853.109
   
Leeftijdsklasse (met ongehuwdenfranchise) Man Vrouw Totaal
15-<20 jr 63.074 51.322 114.396
20-<25 jr 6.172.424 6.580.169 12.752.593
25-<30 jr 53.305.886 70.825.240 124.131.126
30-<35 jr 158.784.502 225.153.284 383.937.786
35-<40 jr 315.248.819 413.910.917 729.159.736
40-<45 jr 494.461.238 542.813.859 1.037.275.097
45-<50 jr 785.274.379 696.582.389 1.481.856.768
50-<55 jr 1.263.900.169 883.905.021 2.147.805.190
55-<60 jr 2.026.227.911 1.030.848.306 3.057.076.217
60-<67 jr 2.587.832.717 911.066.712 3.498.899.429
>=67 jr 9.160.199 2.050.748 11.210.947
Totaal 7.700.431.318 4.783.787.967 12.484.219.285
 

1.30 Som van de premiegrondslagen

in €

  Som premieplichtig inkomen
Leeftijdsklasse Man Vrouw Totaal
15-<20 jr 2.506.866 3.576.574 6.083.440
20-<25 jr 141.228.605 252.346.314 393.574.919
25-<30 jr 766.218.693 1.143.032.060 1.909.250.753
30-<35 jr 1.364.408.785 1.760.109.925 3.124.518.710
35-<40 jr 1.884.149.593 2.183.400.779 4.067.550.372
40-<45 jr 2.191.730.282 2.272.408.060 4.464.138.342
45-<50 jr 2.708.518.414 2.507.943.599 5.216.462.013
50-<55 jr 3.317.486.003 2.578.498.287 5.895.984.290
55-<60 jr 4.213.775.912 2.496.383.057 6.710.158.969
60-<67 jr 4.507.505.209 1.915.645.672 6.423.150.881
>=67 jr 19.829.055 5.324.581 25.153.637
Totaal 21.117.357.417 17.118.668.908 38.236.026.325
 

1.31 Aantal deelnemers naar geslacht en leeftijdsklasse

in aantal personen

   
Leeftijdsklasse Man Vrouw Totaal
15-<20 jr 1.400 962 2.362
20-<25 jr 15.810 19.576 35.386
25-<30 jr 38.094 54.373 92.467
30-<35 jr 46.576 67.264 113.840
35-<40 jr 49.723 73.097 122.820
40-<45 jr 51.671 71.305 122.976
45-<50 jr 61.135 77.645 138.780
50-<55 jr 72.987 81.093 154.080
55-<60 jr 90.274 78.631 168.905
60-<67 jr 97.572 61.263 158.835
>=67 jr 438 217 655
Totaal 525.680 585.426 1.111.106
 

1.32 Som van het uitkeringsbedrag (op jaarbasis) voor personen met ouderdomspensioen

in € (bruto)

Leeftijdsklasse   2017   2016   2015
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
<70 jr 2.690.524.656 927.106.655 2.765.034.868 889.324.440 2.882.045.793 878.726.676
70-<75 jr 2.046.206.647 508.424.765 1.841.663.093 447.077.822 1.579.763.929 370.348.797
75-<80 jr 1.132.485.454 264.741.067 1.046.146.166 242.188.542 984.000.423 228.147.002
80-<85 jr 676.565.973 160.839.340 651.576.753 154.498.206 623.816.801 148.129.770
85-<90 jr 368.609.433 93.890.462 359.003.651 90.162.487 354.557.133 85.155.458
90-<95 jr 143.972.701 38.377.829 136.610.417 37.867.870 126.140.893 36.857.106
95-<100 jr 24.143.409 9.585.169 22.606.576 9.540.613 21.471.802 9.009.321
>=100 jr 2.178.461 1.534.556 2.084.239 1.280.612 1.827.076 1.347.150
Totaal 7.084.686.733 2.004.499.844 6.824.725.763 1.871.940.593 6.573.623.849 1.757.721.280
 

1.33 Gemiddeld uitkeringsbedrag; personen met ouderdomspensioen

in € (bruto)

Leeftijdsklasse   2017   2016   2015
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
<70 jr 21.074 10.890 20.282 10.270 19.711 9.841
70-<75 jr 18.140 8.187 18.038 8.090 17.658 7.796
75-<80 jr 16.904 7.124 16.455 6.930 16.120 6.821
80-<85 jr 15.947 6.718 15.784 6.637 15.490 6.614
85-<90 jr 15.357 6.535 15.065 6.567 14.978 6.566
90-<95 jr 15.700 6.859 15.739 7.053 15.670 7.057
95-<100 jr 16.204 7.459 15.954 7.688 16.000 7.814
>=100 jr 18.619 8.719 19.121 7.857 18.455 8.581
Totaal 18.418 8.724 18.087 8.486 17.759 8.286
 

1.34 Som van het uitkeringsbedrag (op jaarbasis) voor personen met partnerpensioen

in € (bruto)

Leeftijdsklasse   2017   2016   2015
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
20-<30 jr 117.639 300.603 132.090 333.159 106.131 358.443
30-<40 jr 690.954 2.865.060 779.071 3.088.279 884.816 3.323.287
40-<50 jr 5.777.467 17.986.057 5.997.040 18.682.639 6.349.188 19.485.375
50-<60 jr 26.280.249 123.880.176 26.879.625 131.091.324 27.348.236 138.411.678
60-<70 jr 47.647.130 337.965.017 46.469.078 341.256.482 45.149.623 346.968.285
70-<80 jr 30.992.161 488.727.291 27.239.737 470.139.311 23.548.223 449.541.285
80-<90 jr 16.958.698 547.254.684 16.167.414 547.548.940 14.796.498 543.407.012
90-<100 jr 3.266.286 187.213.268 2.993.774 182.622.623 2.721.679 178.806.300
>=100 jr 34.233 3.939.220 51.996 3.923.868 55.268 3.856.320
Totaal 131.764.817 1.710.131.375 126.709.824 1.698.686.626 120.959.661 1.684.157.986
 

1.35 Gemiddeld uitkeringsbedrag voor personen met partnerpensioen

in € (bruto)

Leeftijdsklasse   2017   2016   2015
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
20-<30 jr 3.268 5.567 3.476 5.288 2.468 5.195
30-<40 jr 9.092 10.533 9.618 10.723 9.413 10.385
40-<50 jr 8.636 10.887 8.531 10.762 8.387 10.636
50-<60 jr 8.111 13.163 8.007 13.073 7.884 13.031
60-<70 jr 5.963 11.121 5.859 10.922 5.743 10.733
70-<80 jr 3.961 9.456 3.891 9.379 3.801 9.301
80-<90 jr 3.575 9.342 3.571 9.251 3.505 9.137
90-<100 jr 3.388 9.424 3.457 9.391 3.544 9.366
>=100 jr 2.853 9.357 4.000 9.432 5.527 9.838
Totaal 5.156 9.924 5.168 9.846 5.165 9.766
 

1.36 Som van het uitkeringsbedrag voor personen met wezenpensioen

in € (bruto)

Leeftijdsklasse   2017   2016   2015
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
0-<10 jr 990.603 822.778 1.033.993 929.723 1.064.530 1.012.732
10-<20 jr 6.463.433 6.517.946 6.746.347 6.644.125 7.011.091 6.829.699
>=20 jr 1.557.802 1.574.958 1.755.045 1.520.957 1.879.274 1.777.708
Totaal 9.011.839 8.915.682 9.535.386 9.094.805 9.954.895 9.620.139
 

1.37 Gemiddeld uitkeringsbedrag voor personen met wezenpensioen

in € (bruto)

Leeftijdsklasse   2017   2016   2015
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
0-<10 jr 2.699 2.539 2.651 2.664 2.603 2.715
10-<20 jr 2.620 2.689 2.602 2.662 2.579 2.634
>=20 jr 2.848 3.023 2.945 2.859 3.036 2.773
Totaal 2.665 2.727 2.664 2.693 2.657 2.667
 

1.38 Som van het uitkeringsbedrag voor personen met arbeidsongeschiktheidspensioen

in € (bruto)

Leeftijdsklasse   2017   2016   2015
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
15-<25 jr - - - - 545 -
25-<35 jr 1.024.731 371.701 937.160 385.993 882.464 369.310
35-<45 jr 5.922.188 3.855.418 6.532.687 4.410.084 6.931.659 5.180.398
45-<55 jr 20.222.176 16.556.067 20.964.623 17.697.056 22.862.216 19.302.442
>=55 jr 60.656.829 44.637.105 63.009.100 45.057.327 66.182.235 45.022.053
Totaal 87.825.924 65.420.291 91.443.570 67.550.460 96.859.119 69.874.204
 

1.39 Gemiddeld uitkeringsbedrag voor personen met arbeidsongeschiktheidspensioen

in € (bruto)

Leeftijdsklasse   2017   2016   2015
  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
15-<25 jr     - - 54 -
25-<35 jr 2.383 1.397 2.037 1.340 1.797 1.172
35-<45 jr 3.932 2.395 4.109 2.573 4.181 2.870
45-<55 jr 4.656 3.088 4.670 3.149 4.761 3.205
>=55 jr 4.844 2.964 4.955 3.032 5.039 3.029
Totaal 4.671 2.934 4.749 3.005 4.820 3.037