Terug naar boven

1.19 Verdeling van de ouderdomsgepensioneerden naar uitkeringsbedrag

De (bruto)-uitkeringsverdeling heeft een ander karakter dan de inkomensverdeling bij de deelnemers, omdat het ouderdomspensioen het tweede-pijlerpensioen betreft. Dit pensioen vormt een aanvulling op de AOW.

De mediaan verdeelt de populatie in 2 gelijke delen. Voor mannen bedraagt deze afgerond € 16.300 (2016:€ 16.000), terwijl het gemiddelde circa € 18.400 (2016: € 17.800) bedraagt en voor vrouwen afgerond € 5.400 (2016: € 5.000), terwijl het gemiddelde circa € 8.700 bedraagt.
De uitkeringsverdeling voor de vrouwelijke ouderdomsgepensioneerden is veel meer in de lagere uitkeringsklassen geconcentreerd dan voor de mannen. Het gaat hier om oudere generaties waarvoor het niet vanzelfsprekend was dat de vrouw een betaalde baan had.