Terug naar boven

Haalbaarheidstoets 2018 en 2019

In 2018 heeft ABP de reguliere jaarlijkse haalbaarheidstoets uitgevoerd op basis van de situatie ultimo 2017. Met deze toets gaat het bestuur na of de pensioenresultaten (zowel in het mediaan- als in het slechtweerscenario) boven de met sociale partners afgesproken ondergrenzen blijven. In de berekening is uitgegaan van de actuele dekkingsgraad ultimo 2017. De pensioenresultaten laten ten opzichte van de haalbaarheidstoets van het jaar ervoor een stijging zien. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de hogere startdekkingsgraad. Op basis van de uitkomsten van de haalbaarheidstoets concludeert het bestuur dat het financieel beleidskader op de lange termijn aan de minimale eisen ten aanzien van het pensioenresultaat voldoet. Vóór 1 juli 2019 zal ABP opnieuw een haalbaarheidstoets uitvoeren, met de financiële positie ultimo 2018 als vertrekpunt.