Terug naar boven

Strategie

In 2017 hebben we onze nieuwe missie geformuleerd. In lijn hiermee hebben we in 2018 onze visie aangescherpt en een nieuwe strategie voor de komende jaren ontwikkeld. Kenmerkend voor onze strategie is dat we meer in gesprek willen zijn met onze deelnemers, werkgevers en andere belangrijke stakeholders.

3.4.1 Onze missie

Samen goed pensioen opbouwen is de kern van de missie van ABP. Wij geloven in de kracht van collectiviteit en solidariteit, zowel voor het benutten van schaalvoordeel als het delen van risico's en geluk. De 3 miljoen Nederlanders die bij ons fonds pensioen opbouwen zijn onze opdrachtgevers en onze klanten tegelijk. Daarom zien wij ze als deelnemer. Samen met hen en de circa 3.600 aangesloten werkgevers bouwen wij aan goede pensioendienstverlening, met persoonlijk inzicht en handelingsperspectief op belangrijke levensmomenten die vaak ook een keuzemoment betekenen voor het pensioen.

 

Voor het verwezenlijken van onze missie zijn drie kernwaarden cruciaal: betrokkenheid, deskundigheid en duurzaamheid.

3.4.2 Visie en strategische doelstellingen

In het verlengde van onze missie hebben we in nauw overleg met de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan onze visie en strategie herijkt. Ons uiteindelijke doel is dat deelnemers en werkgevers bij ABP willen horen. Dit willen we bereiken door:

  • samen met deelnemers en werkgevers te bouwen aan goede dienstverlening;
  • samen met sociale partners te bouwen aan pensioen als een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde;
  • samen met de samenleving te bouwen aan een goed pensioen voor de toekomst.

We hebben negen deelstrategieën benoemd om deze doelen te bereiken, die worden weergegeven in onze 'routekaart':

Change layout to 1 column

 

Change layout to 2 columns

In 2019 werken we de deelstrategieën van de routekaart verder uit, door de benoemde activiteiten verder in te vullen en de voortgang te monitoren.

Wij vinden het als bestuur belangrijk om te benadrukken dat onze visie en strategische doelstellingen voor ons een stip zijn op de horizon. Dit is waar we naartoe werken, dit zijn onze ambities. In de praktijk betekent het dat we daar nog niet zijn, maar we werken er hard aan. Daar hoort bij dat we successen boeken en fouten maken. Van beide willen wij leren. De feedback, ideeën en hulp die wij van deelnemers en werkgevers krijgen zijn onmisbaar in het realiseren van onze doelen.

 

3.4.3 Primaire focus op deelnemers en werkgevers

Samenwerken is een belangrijk onderdeel van onze strategie. Hierbij maken wij onderscheid in verschillende doelgroepen die voor ABP van strategisch belang zijn en waarmee wij in gesprek zijn om onze doelen te bereiken. Onze primaire focus ligt bij onze deelnemers en werkgevers die zijn aangesloten bij ABP. In 2018 hebben we stappen gezet om de nieuwe strategie te vertalen naar onze activiteiten, onder andere met de ontwikkeling van het ABP Deelnemerkompas en het ABP Werkgeverkompas. Het Deelnemerkompas is in 2018 in gebruik genomen; het Werkgeverkompas wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 vastgesteld. Deze twee kompassen gaan ABP en APG gebruiken als leidraad voor alle werkzaamheden (zie ook het uitgebreidere verhaal over het Deelnemerkompas op pagina 16).

3.4.4 Nieuw in 2018: Deelnemerkompas

Focus op de deelnemer

Pensioen verdient persoonlijke aandacht, vooral op momenten die ertoe doen voor de deelnemer. Trouwen, scheiden, arbeidsongeschikt worden of met pensioen gaan hebben impact – financieel maar ook emotioneel. Dat zijn de momenten waarop ABP wil dat deelnemers zich begrepen en geholpen voelen, naast het ervaren van gemak om pensioen te regelen. Het in 2018 ontwikkelde Deelnemerkompas is voor ons een praktisch hulpmiddel om die focus vast te houden.
 

3.4.4.1

Deelnemers hebben ons geholpen bij het maken van het Deelnemerkompas: we hebben het concept bij circa 2.250 deelnemers getoetst. Het bestaat uit vier bouwstenen: vertrouwen in ABP, zich begrepen voelen, geholpen zijn en gemak. Die aspecten zijn bepalend voor hoe deelnemers onze dienstverlening ervaren.

In het verslagjaar zijn we ermee gaan werken. We hebben het kompas natuurlijk intern uitgebreid onder de aandacht gebracht. Ook hebben we een opleiding ontwikkeld voor APG-medewerkers over wat deze richtlijn voor hun werkzaamheden betekent. Er zijn trainingen gehouden voor communicatieprofessionals en communicatierichtlijnen zijn aangescherpt.

 

Het Deelnemerkompas moet uiteindelijk gaan bijdragen aan een positievere deelnemerbeleving. Nog niet alles gaat goed, daarvan zijn wij ons terdege bewust, maar in 2018 hebben we wel weer stappen gezet op dit vlak. Zo leerden wij dat deelnemers het digitaal aanvragen van pensioen wel gemakkelijk vinden, maar dat meer dan de helft van de aanvragers zich onzeker voelt en op zoek gaat naar informatie en bevestiging. Met een aantal aanpassingen zoals inzicht in de meest gestelde vragen en antwoorden, een video waarin deelnemers aan de hand worden genomen, een mail met informatie over de betaaldatum en praktische informatie, konden wij de deelnemerbeleving op dit punt aanzienlijk verbeteren. Ook proberen wij bijvoorbeeld in brieven persoonlijker te communiceren.

Het Deelnemerkompas neemt knelpunten en uitdagingen niet weg, maar helpt ons bij ABP en onze uitvoerder APG om scherp te blijven waarom en vooral voor wie wij alles doen.