Terug naar boven

2018 in het kort

 
 

2.1.1 Belangrijke ontwikkelingen

2.1.1.1 Pensioenen niet verlaagd, verhoging nog ver weg

Aanvankelijk was er in 2018 sprake van een stijgende lijn van de dekkingsgraden. Deze trend sloeg om in het laatste kwartaal, door koersverliezen op de financiële markten en een daling van de rente. Over 2018 boekte ABP een negatief rendement van -2,3%. De actuele dekkingsgraad van ABP daalde van 104,4% eind 2017 naar 97,1% ultimo 2018. De beleidsdek­kingsgraad, een belangrijk criterium voor het kunnen verhogen of verlagen van het pensioen, steeg in 2018 van 101,5% naar 103,8%. Op basis hiervan hoefden wij de pensioenen niet te verlagen. Gedeeltelijke verhoging is pas mogelijk vanaf 110%. Daarvan zijn wij eind 2018 nog ver verwijderd; de cumulatieve indexatieachterstand was eind 2018 opgelopen tot bijna 16%. Voor volgende jaren neemt de kans op verlaging van pensioen weer toe.
Lees meer in het hoofdstuk Onze financiële positie.

2.1.1.2 Missie, visie en strategie voor 2019 en daarna

Op basis van de in 2017 opnieuw geformuleerde missie ontwikkelt ABP een nieuwe visie en een strategische routekaart voor 2019 en verder. Deze wordt medio 2019 afgerond. Wij willen samen bouwen aan goed pensioen. Dat doen we met betrokkenheid bij onze deelnemers en deskundigheid op alle vlakken die samenhangen met pensioen en de dienstverlening eromheen, en door ons in te zetten voor de best mogelijke financiële resultaten en daarin duurzame keuzes te maken. Om onze werkzaamheden uit te voeren in lijn met de nieuwe missie, hebben we in 2018 een Deelnemerkompas en een Werkgeverkompas opgesteld. Deze twee hulpmiddelen vormen een praktische leidraad voor ABP en APG om focus te houden in alles wat wij doen.
Lees meer in het hoofdstuk Missie, visie en strategie.

2.1.1.3 Vereenvoudiging regeling blijft prioriteit

In het verslagjaar is de pensioenregeling (middelloon) aangepast, om de uitvoerbaarheid te kunnen blijven garanderen en de uitlegbaarheid te verbeteren. Een van de wijzigingen in het kader van de beoogde vereenvoudiging was het vervallen van de Anw-compensatieregeling. ABP heeft hierin fouten gemaakt; de afwikkeling heeft bij deelnemers en werkgevers tot onrust geleid. Er zijn coulancemaatregelen getroffen en wij hebben de gang van zaken geëvalueerd om de kans op herhaling bij toekomstige aanpassingen te verkleinen. In 2018 is ook het toegankelijker Pensioenreglement gepubliceerd. Veel tijd en aandacht is verder uitgegaan naar de urgente en noodzakelijke vereenvoudiging van de pensioen­regeling van militairen.
Lees meer in de hoofdstukken Het beheer van 3 miljoen pensioenen en In contact met onze stakeholders.

2.1.1.4 Persoonlijke Pensioenpot gelanceerd

De Persoonlijke Pensioenpot is een nieuw onderdeel in de MijnABP-omgeving. Het visuele over­zicht, dat deelnemers in één oogopslag meer inzicht geeft in hun eigen pensioenvoor­ziening, was eind 2018 bruikbaar voor circa 850.000 actieve deelnemers. 
Lees meer in het hoofdstuk In contact met onze stakeholders.

2.1.1.5 Meest duurzame pensioenfonds van Nederland

VBDO beoordeelde ABP als meest duurzame pensioenfonds van Nederland in de jaarlijkse pensioenfondsbenchmark. Verder heeft ook ABP het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB-convenant) ondertekend. In de uitvoering van ons beleid Duurzaam en Verantwoord Beleggen hebben we in 2018 opnieuw stappen gezet, onder meer met het uitsluiten van beleggingen in tabak en kernwapens. Van ons totale belegd vermogen is ultimo 2018 € 55,5 miljard geïnvesteerd in beleggingen die bijdragen aan het verwezenlijken van de duurzame VN-ontwikkelingsdoelen.
Lees meer in het hoofdstuk Hoe wij het pensioenvermogen beleggen of in ons jaarverslag Duurzaam en Verantwoord Beleggen 2018.

2.1.1.6 Nieuw VO geïnstalleerd na verkiezingen

Elke vier jaar worden verkiezingen gehouden voor de samenstelling van ons Verantwoordingsorgaan (VO). Actieve deelnemers en gepensioneerden kunnen in deze verkiezing hun voorkeur kenbaar maken voor degene die hun belangen vertegenwoordigt binnen het VO. Zij kiezen hun vertegenwoordigers in het VO, de vertegenwoordigers van werkgevers worden door werkgevers afgevaardigd. De opkomst van de verkiezingen in het voorjaar van 2018 was hoger dan bij de eerste VO-verkiezingen in 2014: deze steeg van 4,57% naar 8,29%. In juli is het nieuwe VO geïnstalleerd, met 27 nieuwe leden en 21 leden die opnieuw zijn gekozen.
Lees meer in de hoofdstukken In contact met onze stakeholders en Governance.