Terug naar boven

Voorwoord

Een jaar met ups en downs

We hebben ons ook in 2018 ingezet voor het best mogelijke pensioen voor onze deelnemers, op een verantwoorde en duurzame manier. Dat ging met ups en downs gepaard. Het is een belangrijke prioriteit van het bestuur om pensioen eenvoudiger en begrijpelijker te maken voor onze deelnemers. Ook zijn we samen met onze uitvoeringsorganisatie APG vastberaden om meer en beter aan te sluiten bij de wensen van de deelnemer op het gebied van service en gemak, maar het kost tijd dat goed in te voeren. Een mooi resultaat van onze inspanningen is het beschikbaar maken van de samen met deelnemers ontwikkelde pensioenpot in MijnABP. Bij de start van het jaar is de pensioenregeling op een aantal punten aangepast om deze beter uitvoerbaar en uitlegbaar te maken. Achteraf hebben we helaas moeten vaststellen dat we niet goed zijn omgegaan met onze deelnemers bij de afschaffing van de Anw-compensatie. Dat betreuren we en daar willen we lering uit trekken.

Verdere stappen in het minder complex maken van onze regeling zijn noodzakelijk. Nog steeds zijn delen ervan niet begrijpelijk voor onze deelnemers en de kans op fouten is te groot. De sociale partners bepalen inhoudelijk de pensioenregeling, dus we willen die stappen ter vereenvoudiging samen met hen zetten. Dat geldt ook voor de pensioenregeling voor de militairen.  

De financiële positie van het fonds kende het grootste deel van het jaar een stijgende lijn, maar deze werd tenietgedaan door ontwikkelingen op financiële markten en een dalende rente in het vierde kwartaal van 2018. Daardoor verwachten we ook de komende jaren de pensioenen niet te kunnen verhogen en is de kans dat we onze pensioenen vanaf 2021 moeten verlagen weer toegenomen.

Samen bouwen aan een goed pensioen

In 2018 hebben we op basis van onze nieuwe missie ‘samen bouwen aan een goed pensioen’ gewerkt aan een nieuwe strategie, wat we medio 2019 zullen afronden.. Samenwerken is een belangrijk onderdeel van onze strategie. Daarom ontwikkelen we de strategie in samenspraak met onze Raad van Toezicht, ons Verantwoordingsorgaan, de sociale partners en andere belangrijke relaties. Onze primaire focus ligt bij de deelnemers en werkgevers die zijn aangesloten bij ABP. Deelnemers en werkgevers zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van een deelnemerkompas en werkgeverkompas. In 2018 is een begin gemaakt met het toepassen van beide kompassen in de uitvoering door APG. We realiseren ons dat ook het huidige pensioenstelsel en onze pensioenregeling van invloed zijn op de tevredenheid van onze deelnemers en werkgevers over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Daarom hebben we ons in het verslagjaar regelmatig uitgesproken over de noodzakelijke vernieuwing van ons stelsel en vereenvoudiging van onze regeling.

Duurzaam en verantwoord beleggen

In 2018 zijn we door de Vereniging Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) verkozen tot het meest duurzame pensioenfonds van Nederland. Dat ervaren we als een erkenning voor onze inzet in de afgelopen jaren. We zijn goed op weg om de concrete doelen die we hebben gesteld voor 2020 te realiseren en in het verslagjaar zijn we gestopt met beleggingen in tabak en kernwapens. We leveren ook graag een bijdrage aan de energietransitie in Nederland. Daarvoor hebben we samen met APG het Nederlands Energietransitiefonds ingericht, dat begin 2019 van start is gegaan.

Op basis van ons duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid kunnen wij betere beleggingsbeslissingen nemen: we krijgen een beter beeld van de risico’s en kansen van een belegging op lange termijn. Zo draagt duurzaam en verantwoord beleggen bij aan een goed pensioen voor onze deelnemers en een betere wereld nu en in de toekomst.

U kunt hierover meer lezen in dit jaarverslag en in ons aparte verslag Duurzaam en verantwoord beleggen 2018.

Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Na bijna tien jaar discussie zag het er in 2018 lang naar uit dat de vernieuwing van het pensioenstelsel er eindelijk zou komen. Het kabinet had erover geschreven in het regeerakkoord en sociale partners waren dicht bij een akkoord. Maatschappelijke en financiële ontwikkelingen maken modernisering van het pensioenstelsel noodzakelijk. Zo is er een groeiende behoefte aan een stelsel dat beter aansluit bij de flexibiliteit en mobiliteit op onze arbeidsmarkt. We denken ook aan een stelsel met een beter perspectief op verhoging van pensioen als het economisch beter gaat, en met andere rekenregels zodat we pensioenen niet hoeven te verlagen bij een dekkingsgraad boven de 100%. We hopen dat sociale partners en het kabinet snel tot een akkoord komen, in het belang van onze deelnemers.

Het bestuur

In 2017 heeft het ABP bestuur de governance aangepast met onder meer een heldere mandatering aan bestuurscommissies en bestuursbureau. De jaarlijkse evaluatie in 2018 heeft laten zien dat deze wijzigingen positief bijdragen aan de effectiviteit en het functioneren van bestuur en bestuursbureau. Het bestuur werkt samen in een gezonde mix van eensgezinde besluitvorming en ‘elkaar uitdagen en kritisch bevragen’. We hebben samen veel energie gestoken in de ontwikkeling van onze nieuwe strategie en de gelijkgerichtheid met de APG-strategie. Ook hebben we in 2018 belangrijke stappen gezet in het verbeteren van de kwaliteit van ons risicomanagement. Daarnaast heeft de complexiteit van de pensioenregeling veel van onze bestuurlijke tijd gevergd. We vinden het belangrijk om te investeren in maatschappelijk draagvlak en de verbinding met sociale partners, sectoren en andere relaties, dus ook daar hebben we veel tijd en aandacht aan besteed.

Kort na de zomer hebben we afscheid genomen van Erik van Houwelingen. Erik was in de afgelopen jaren voorzitter van de Beleggingscommissie, een rol die hij met grote bekwaamheid en inzet heeft vervuld. Wij zijn Erik zeer erkentelijk voor zijn inbreng en danken hem in het bijzonder voor zijn stimulerende bijdrage aan de herinrichting van het vermogensbeheerproces in 2017 en onderwerpen rondom duurzaam beleggen en beleggen in Nederland.

Woord van dank

Aan het einde van hun zittingstermijn, in juni van het afgelopen jaar, hebben we afscheid genomen van het zittende Verantwoordingsorgaan. Tijdens de afscheidsbijeenkomst heeft het bestuur de leden van dit Verantwoordingsorgaan van harte bedankt voor hun inzet. Op belangrijke momenten konden we rekenen op hun constructieve steun en advies, maar waar nodig ook op kritiek. Daarmee hebben we als bestuur ons voordeel gedaan bij het bepalen van onze koers voor diverse thema’s. Na de verkiezingen in het voorjaar van 2018 is in juli het nieuwe Verantwoordingsorgaan geïnstalleerd. De leden die herkozen zijn, wensen we samen met de nieuwe leden in het Verantwoordingsorgaan veel succes. We willen ook met het nieuwe Verantwoordingsorgaan een constructief-kritische advies- en verantwoordingsrelatie opbouwen.

Graag dank ik de Raad van Toezicht voor de wijze waarop ze hun toezichthoudende rol invullen, door naast het ‘houden van toezicht’ het bestuur uit te dagen op de koers en de afwegingen die daarin een rol spelen.

Veel dank en waardering spreek ik hierbij ook graag uit voor onze medewerkers van ABP en APG, die zich met grote deskundigheid en betrokkenheid hebben ingezet. Tot slot dank ik namens het bestuur allen die op een of andere wijze hebben bijgedragen aan het fonds: onze deelnemers, werkgevers, sociale partners en andere belangrijke relaties. Samen bouwen aan een goed pensioen voor onze deelnemers, daarvoor hebben we elkaar nodig.

 

Corien Wortmann-Kool

Bestuursvoorzitter