Terug naar boven

Jaarrekening

Anders dan te doen gebruikelijk is de enkelvoudige jaarrekening vóór de geconsolideerde jaarrekening opgenomen. De reden hiervan is dat de enkelvoudige jaarrekening het beste inzicht geeft in de financiële positie van het pensioenfonds en aansluit bij overige externe publicaties en de in het bestuursverslag opgenomen beleidsmatige informatie.

Inhoudsopgave jaarrekening

   
Enkelvoudige jaarrekening  
Enkelvoudige balans 93
Enkelvoudige staat van baten en lasten 94
Enkelvoudig kasstroomoverzicht 95
Toelichtingen algemeen 96
Risicoparagraaf 108
Toelichting op de enkelvoudige balans 120
Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten 136
Toelichting op het enkelvoudige kasstroomoverzicht 143
Overige toelichtingen 144
Geconsolideerde jaarrekening  
Geconsolideerde balans 149
Geconsolideerde staat van baten en lasten 150
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 151
Toelichtingen algemeen 152
Risicoparagraaf 154
Toelichting op de geconsolideerde balans 156
Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 167
Gebeurtenissen na balansdatum 169
Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht 170
Overige toelichtingen 171
Overige gegevens  
Actuariële verklaring 179
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 181