Terug naar boven

Governance

 
In 2017 werd de nieuwe governance-structuur operationeel, in combinatie met een nieuwe manier van (samen)werken. Net als vorig jaar stond integriteit hoog op de agenda. Dankzij twee nieuwe benoemingen is het bestuur op volle sterkte. 

10.1

In de governance van ABP zijn drie organen primair van belang. Dit zijn het bestuur, de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan.

Het fonds wordt bestuurd door het bestuur. Het bestuur bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, vier bestuursleden namens de werknemers, vijf bestuursleden namens de werkgevers en drie bestuursleden namens gepensioneerden. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het fonds en op het bestuur. Deze raad bestaat uit vijf onafhankelijke deskundigen. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit 48 leden die de deelnemers, werkgevers en gepensioneerden van ABP vertegenwoordigen. Jaarlijks legt het bestuur aan het Verantwoordingsorgaan verantwoording af over het afgelopen boekjaar op basis van de jaarstukken. Ook adviseert het Verantwoordingsorgaan het bestuur gevraagd en ongevraagd over het beleid van het fonds en de gevolgen daarvan.

Het bestuur wordt ondersteund door het Bestuursbureau. Het Bestuursbureau bereidt de besluitvorming van bestuur en commissies voor, is daarnaast de sparringpartner van het bestuur en de commissies en acteert namens het bestuur als opdrachtgever van en vast aanspreekpunt voor de uitvoeringsorganisatie.

10.2 Nieuwe governance-structuur operationeel

 

Om de effectiviteit van onze governance te vergroten, hebben we met ingang van 2017 een aantal wijzigingen in onze governance doorgevoerd. Zo is het aantal bestuurscommissies teruggebracht tot vier:

  • commissie Pensioenbeleid (inclusief de communicatie met deelnemers en werkgevers)
  • commissie Beleggingsbeleid (inclusief alle uitingen over beleggen)
  • Risico- en Balanscommissie
  • Auditcommissie.

Daarnaast is een duidelijk onderscheid aangebracht in werkzaamheden die belegd zijn bij het bestuur, bestuurscommissies en bestuursbureau. Door heldere, slagvaardige mandatering aan bestuurscommissies en het bestuursbureau kan het bestuur zich meer richten op de strategische uitdagingen waar ABP voor staat.  

De nieuwe structuur zorgt bovendien voor een betere werkverhouding en werkverdeling tussen het bestuur en het bestuursbureau. De ervaringen in 2017 zijn overwegend positief.

Meer informatie over de bestuursstructuur is te vinden op onze website.

In 2018 worden verkiezingen gehouden voor de vierjaarlijkse vernieuwing van het Verantwoordingsorgaan. Hierover zijn deelnemers en pensioengerechtigden, die hun stem mogen uitbrengen, vanaf eind 2017 geïnformeerd.

De verslagen van de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan (inclusief oordeel over het gevoerde beleid) zijn eveneens in dit jaarverslag opgenomen.

Evaluatie bestuursmodel

Het bestuur heeft in 2017 het bestuursmodel met bijbehorende gremia geëvalueerd. Dit hebben wij als effectief en efficiënt beoordeeld, zodat er geen wijzigingen zijn voorgesteld.

Change layout to 1 column

 

Change layout to 2 columns

10.3 Code Pensioenfondsen

ABP past de Code Pensioenfondsen toe zoals opgesteld door de Pensioenfederatie. In de Code Pensioenfondsen zijn normen voor goed pensioenfondsbestuur vastgelegd.

ABP legt met dit jaarverslag verantwoording af over het voldoen aan de code. Op één punt voldoen wij er niet aan: het aanstellen van minimaal één bestuurslid jonger dan 40 jaar. Het jongste bestuurslid van ABP is 46 jaar. Wij stellen hoge eisen aan bestuurlijke vaardigheden, kennis en ervaring, en die combinatie blijkt lastig vindbaar in een kandidaat die 40 is of jonger. In de profielschets wordt, bij het ontstaan van vacatures in het bestuur, rekening gehouden met dit vereiste. Wel voldoen wij ruimschoots aan de doelstelling van het aanstellen van ten minste drie vrouwelijke bestuurders in het kader van de richtlijnen voor diversiteit binnen het bestuur.

Beleid Geschiktheid

In 2016 is het Beleid Geschiktheid vastgesteld; in het verslagjaar is gestart met de implementatie. In dit beleid, dat in eerste instantie is gericht op het bestuur, is vastgelegd over welke deskundigheid en competenties bestuursleden dienen te beschikken, zowel individueel als collectief. In 2018 wordt het competentieprofiel van de bestuurders herijkt: in het nieuwe profiel ligt niet alleen de nadruk op deskundigheid en kennis, maar ook op de meer intermenselijke managementvaardigheden (‘soft skills’) die nodig zijn voor de nieuwe governance-structuur en de aangepaste manier van werken. We leggen daarbij een verbinding met de strategie en de kernwaarden van het fonds. Ook is de aftrap gegeven voor doorlopende geschiktheidsbevordering en persoonlijke ontwikkeling van de bestuursleden. 

Jaarlijks wordt het functioneren van het bestuur geëvalueerd, individueel en collectief. In 2017 is in dit verband de samenwerking tussen bestuur, commissies en bestuursbureau prominent aan de orde geweest. Ook wordt scherp gelet op gedrags- en cultuuraspecten.

Nieuwe benoemingen

Na zorgvuldige selectietrajecten, gebaseerd op ons Beleid Geschiktheid, is in 2017 het bestuur gecompleteerd met de toetreding van Patrick Fey en Philip Stork. Patrick Fey is voorgedragen door de CCOOP (Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel) namens de werknemers. Hij volgt Willem Jelle Berg op, die eind april aftrad. Philip Stork is voorgedragen door de pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan. Hij vult de plaats in die door het overlijden van Michael Damm eind 2016 is ontstaan.

10.4 Integriteit hoog op de agenda

In 2017 is het integriteitsprogramma gecontinueerd. Onderdeel hiervan is de jaarlijkse herijking van de integriteitsrisicoanalyse. Verder heeft het bestuur een vervolgtraining integriteit gevolgd.

Elementen die aan bod zijn gekomen waren onder andere de nieuwe ABP-gedragscode, de systematische integriteitsrisicoanalyse en de hernieuwde market abuse-regelgeving, die als doel heeft het vertrouwen in de financiële sector te bevorderen en misbruik van bijvoorbeeld voorkennis te voorkomen. Ook de medewerkers van het bestuursbureau en de Raad van Toezicht hebben een integriteitstraining gevolgd.

Verder is in het verslagjaar de gedragscode van ABP aangescherpt. De bestaande code is geactualiseerd en verduidelijkt op punten waar dat nodig was. ABP sluit aan bij de modelgedragscode van de Pensioenfederatie, maar heeft in de concrete invulling eigen keuzes gemaakt. In 2017 heeft de Compliance Officer, die de naleving monitort, geen materiële afwijkingen vastgesteld van de gedragscode.

Nieuw beloningsbeleid vastgesteld

Integriteit is ook een van de dragende pijlers in het nieuwe beloningsbeleid dat ABP eind 2017 heeft vastgesteld, na goedkeuring van de Raad van Toezicht en positief advies van het Verantwoordingsorgaan. Veranderingen zijn onder meer een vereenvoudiging van de vergoedingsstructuur en meer transparantie op het gebied van beloningen. In dit jaarverslag wordt in de beloningsparagraaf van de jaarrekening melding gemaakt van de beloningen van onze bestuurders. Het uitgangspunt van het beloningsbeleid is onveranderd: er wordt bewust gekozen voor een vaste beloning zonder variabele component.

De salarisschalen van de medewerkers van het bestuursbureau hebben conform het geldende beloningsbeleid de gemiddelde stijging van de cao-lonen in de sector Overheid en Onderwijs gevolgd.

10.5 Voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving

In 2017 zijn voorbereidingen getroffen in het kader van een veelheid aan nieuwe wet- en regelgeving. Zo is het project op stoom gekomen dat ervoor zorgt dat ABP voor 25 mei 2018 compliant is met de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze verordening betreft Europese regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, die de huidige Wet bescherming persoonsgegevens vervangt.

Op het gebied van vermogensbeheer is het EMIR-project afgerond. EMIR is de European Market and Infrastructure-regelgeving, met regels voor het afwikkelen van bepaalde derivatencontracten. Hetzelfde geldt voor het MiFID II-project. MiFID staat voor “Markets in Financial Instruments Directive”. Het doel van MiFID II is het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers. ABP en APG voldoen aan deze nieuwe regelgeving.

10.6 Fiscaal convenant

Ook is in 2017 een convenant met de Belastingdienst getekend voor horizontaal toezicht. Het convenant is erop gericht om de fiscale (aangifte)processen te borgen en om in nauwe samenwerking een fiscaal kwaliteitssysteem van interne beheersing en interne en externe controles op te zetten en te monitoren. Doel is dat ABP en APG meer grip krijgen op fiscale risico’s.