Terug naar boven

2017 in het kort

 

BELANGRIJKE FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 

 
 
 
 

1.1 Belangrijke ontwikkelingen

1.1.1 Vereenvoudiging regeling

In 2017 zijn belangrijke stappen gezet in de vereenvoudiging van de pensioenregeling, noodzakelijk om de regeling beheersbaar, uitvoerbaar en uitlegbaar te houden. De sociale partners in de Pensioenkamer hebben een besluit genomen om de middelloonregeling op onderdelen aan te passen. Voor de eindloonregeling van Defensie is voor 2018 een overgangsregeling afgesproken; de urgentie blijft hoog om hier voor 2019 te komen tot een definitieve, uitvoerbare regeling voor Defensie. Een van de onderdelen van de vereenvoudiging, het vervallen van de Anw-compensatie, heeft geleid tot onrust onder deelnemers. Om deelnemers meer tijd te geven een vervangende verzekering af te kunnen sluiten, hebben de sociale partners de compensatieregeling verlengd tot 1 mei 2018; ABP heeft bovendien een regeling voor onverzekerbare deelnemers.
Meer hierover in het hoofdstuk Pensioenbeheer.

1.1.2 Financiële situatie laat opgaande lijn zien

In 2017 verbeterde de financiële positie van ABP: de dekkingsgraden lieten een stijgende lijn zien. De actuele dekkingsgraad steeg gedurende het jaar met 7,7%-punt naar 104,4%. De beleidsdekkingsgraad steeg met bijna 10%-punt naar 101,5%. De verbeterde financiële positie van ABP is vooral te danken aan het beleggingsrendement van 7,6% (+€ 28,7 miljard). Omdat de beleidsdekkingsgraad onder het wettelijk vereiste niveau lag, heeft ABP in het voorjaar van 2017 een herstelplan ingediend bij DNB (een toegankelijke versie staat sinds 2017 op onze website). Op basis hiervan was het in 2017 niet nodig aanvullende maatregelen te treffen, zoals het verlagen van pensioenen. 
Meer hierover in het hoofdstuk Balansmanagement.

1.1.3 Verwachtingen pensioenverhoging of -verlaging na 2017

Op basis van de financiële situatie eind 2017 moeten deelnemers er rekening mee houden dat verhoging van hun pensioen de komende vijf jaar niet of nauwelijks aan de orde zal zijn. ABP mag gedeeltelijk verhogen vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Bij 123% mogen we de gehele jaarlijkse verhoging uitkeren en vanaf 128% mogen we ook met terugwerkende kracht verhogen. De kans dat ABP de pensioenen in 2018 en 2019 moet verlagen is inmiddels zeer klein geworden. Voor daarop volgende jaren blijft de kans aanwezig. Als de beleidsdekkingsgraad tot en met 2020 (voor een aaneengesloten periode van vijf jaar) onder het vereiste niveau van 104,2% blijft, zal ABP de pensioenen moeten verlagen.
Meer hierover in het hoofdstuk Balansmanagement.

1.1.4 Co-creatie en dialoog

In 2017 heeft ABP samen met deelnemers en werkgevers gewerkt aan nieuwe initiatieven, gericht op meer inzicht en meer handelingsperspectief voor een goed pensioen, en daarmee meer financiële zekerheid en vertrouwen. Zo is in co-creatie met deelnemers de Persoonlijke Pensioenpot gelanceerd: een nieuw inzichtelijk individueel pensioenoverzicht. Samen met werkgevers is vooral de voorlichting uitgebreid, onder andere met e-learningmodules. Met webinars, nieuwsbrieven en persoonlijke aanwezigheid van bestuursleden proberen we daarnaast zoveel mogelijk aan te sluiten bij belangrijke keuzemomenten van deelnemers en werkgevers op het gebied van pensioen. 
Meer hierover in de hoofdstukken De wereld om ons heen, Pensioenbeheer en Communicatie.

1.1.5 Nieuwe stappen in beleid duurzaam en verantwoord beleggen

In het verslagjaar heeft het Beleid Duurzaam en Verantwoord Beleggen verder gestalte gekregen. Dat resulteerde in een groei van onze beleggingen in de duurzame portefeuille: van € 41,0 miljard ultimo 2016 naar € 49,8 miljard. Onze beleggingen in hernieuwbare energie zijn in 2017 met 43% toegenomen naar € 4,1 miljard. In onderwijs en communicatietechnologie investeerden we in totaal € 2.045 miljoen, ten opzichte van € 1.585 miljoen in 2016. De CO2-voetafdruk van ABP's aandelenportefeuille is verder gedaald: met 28% ten opzichte van 2014. Verder is het uitsluitingsbeleid in het verslagjaar aangescherpt, met als uitvloeisel daarvan de aankondiging van het bestuur begin 2018 dat ABP stopt met het beleggen in producenten van tabak en kernwapens.
Meer hierover in het hoofdstuk Vermogensbeheer.

1.1.6 In de aanloop naar een nieuw pensioenstelsel

In 2017 was de vernieuwing van het pensioenstelsel een actueel onderwerp, maar deze is nog niet concreet geworden. Hoewel ABP niet gaat over deze stelselwijziging, denken en praten wij er wel over mee. ABP vindt Persoonlijk Pensioen met Bescherming belangrijk: meer inzicht, meer maatwerk en meer keuzes, wat aansluit bij de kabinetsplannen, maar wel met instandhouding van risicodeling, buffers en fiscale ruimte. Bovendien moet de overgang naar de nieuwe situatie zorgvuldig gebeuren. Uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid van de nieuwe contracten zijn ook hierbij een belangrijk aandachtspunt.
Meer hierover in het hoofdstuk De wereld om ons heen.