Terug naar boven

 

Jaarrekening

Anders dan te doen gebruikelijk is de enkelvoudige jaarrekening vóór de geconsolideerde jaarrekening opgenomen. De reden hiervan is dat de enkelvoudige jaarrekening het beste inzicht geeft in de financiële positie van het pensioenfonds en aansluit bij overige externe publicaties en de in het bestuursverslag opgenomen beleidsmatige informatie.

Inhoudsopgave jaarrekening

   
Enkelvoudige jaarrekening  
Enkelvoudige balans 79
Enkelvoudige staat van baten en lasten 80
Enkelvoudig kasstroomoverzicht 81
Toelichtingen algemeen 82
Risicoparagraaf 94
Toelichting op de enkelvoudige balans 106
Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten 121
Toelichting op het enkelvoudige kasstroomoverzicht 128
Overige toelichtingen 129
Geconsolideerde jaarrekening  
Geconsolideerde balans 134
Geconsolideerde staat van baten en lasten 135
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 136
Toelichtingen algemeen 137
Risicoparagraaf 140
Toelichting op de geconsolideerde balans 144
Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 155
Gebeurtenissen na balansdatum 157
Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht 158
Overige toelichtingen 159
Overige gegevens  
Actuariële verklaring 166
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 168