Terug naar boven

Jaarrekening


Anders dan te doen gebruikelijk is de enkelvoudige jaarrekening voor de geconsolideerde jaarrekening opgenomen. De reden hiervan is dat de enkelvoudige jaarrekening het beste inzicht biedt in de financiële positie van het pensioenfonds en aansluit bij overige externe publicaties en de in het bestuursverslag opgenomen beleidsmatige informatie.

Inhoudsopgave jaarrekening

   
Enkelvoudige jaarrekening  
Enkelvoudige balans 77
Enkelvoudige staat van baten en lasten 78
Enkelvoudig kasstroomoverzicht 79
Toelichtingen algemeen 80
Risicoparagraaf 93
Toelichting op de enkelvoudige balans 105
Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten 121
Toelichting op het enkelvoudige kasstroomoverzicht 128
Overige toelichtingen 129
Geconsolideerde jaarrekening  
Geconsolideerde balans 133
Geconsolideerde staat van baten en lasten 134
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 135
Toelichtingen algemeen 136
Risicoparagraaf 139
Toelichting op de geconsolideerde balans 142
Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten 154
Gebeurtenissen na balansdatum 156
Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht 157
Overige toelichtingen 158
Overige gegevens  
Actuariële verklaring 166
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 168